O CIGÁNSKOM ...PROBLEMATICKÚ FILOZOFIU NAŽÍVANIA RÓMOV
NEHODNO
TRANSFORMOVAŤ či REFORMOVAŤ
  


BRATISLAVA, november 2012(Reakcie, postoje, stanoviská na obsah daného spisu mailujte: kamilsociolog@gmail.com
nášmu už uzdravenému učiteľovi K. Semanovi alebo píšte na adresu:
Medveďovej 21, 851 04 Bratislava)
(Tento text prešiel redakčnou úpravou dňa 11.11.2012)
Za zostavovateľov textu J. Dvořáková

O CIGÁNSKOM HUNCÚTSTVE RÓMOV V EURÓPE


Vážený čitateľ, občan EÚ,
            namiesto úvodného slova k spisu, ktorý sa k Vám dostáva vo forme mailu, listovej zásielky alebo prostredníctvom internetu,  sa Vám prihovorí ľudskou rečou pre Vás ONA veľká neznáma, ktorá si kľudne lebedí v mozgovej hmote roduverných Rómov a od nepamäti moderuje každodenný život Rómov.
            Tou veľkou neznámou, ktorá od nepamätí spravuje veci cigánske v komunitách Rómov- je veličenstvom rómskej mysle, ktorú náš univerzitný učiteľ pokrstil v roku 1995 slovným novotvarom r o m s k o s ť  a označil ju zhubným červom,  ktorý má na svedomí produkciu nespratných, pohŕdania hodných, ale i srdcervúcich obrazov v živote Rómov.
            Táto všemocná pani rómskej mysle je niekoľko storočnou vladárkou mnoho miliónovej cigánskej ríše, ktorá je roztrúsená po celej Európe a pozostáva z tisícok maličkých ostrovčekov zeme za humnami našich obcí i miest. V reči zrozumiteľnej predstavuje r o m s k o s ť- svojrázny a svojho druhu jedinečný, stále funkčný systém svetonázorovej a hodnotovej orientácie Rómov, ktorí sa uzatvára pred svetom civilizovaných ľudí, aby príslušníci rodu rómskeho mohli žiť svoj pravý cigánsky život po svojom a hlavne naplno, bez ohľadu na to, čo bude zajtra.
            Pretože náš bývalý učiteľ K. Seman naučil jej veličenstvo rómskej mysle hovoriť ľudskou rečou, rozhodli sme sa, že jej umožníme, aby sa prihovorila ešte raz ku všetkým štátnikom EÚ, ku všetkým nositeľom mandátu správcov veci verejných, ktorí omnoho sofistikovanejšie produkujú nespratné huncútstva v podobe zdierania, zavádzania, korumpovania, ale predovšetkým podvádzania svojich voličov- daňových poplatníkov.        
"Som niekoľko storočnou paňou rómskych hláv s pevne ukotveným trónom v ich mozgovej hmote. V tejto pozícii som veličenstvom, všemocnou vládkyňou cigánskej ríše a podľa sedem znakovej abecedy nažívania Rómov spravujem ich každodenný život v komunitách po celom svete. Len v Európe mám niekoľko tisíc rómskych komunít, ktoré sa spracú na maličký kúsok zeme o niekoľkých desiatich štvorcových metrov za humnami obcí a miest. Bohabojní kresťania sa zmilovali nad mojimi poddanými a nechali ich pred mnohými stáročiami vybudovať si svoje tábory, aby čo najďalej od ich intravilánov žili svoj cigánsky život naplno, aby si do sýtosti vychutnali svoje cigánske huncútstva, uspokojovali svoje biologické potreby a ukájali svoje pudy, vášne i rozkoše v závetrí civilizácie."

                        "Ešte donedávna som bola záhadnou a tajuplnou vladárkou niekoľko miliónového spoločenstva Rómov, kým sa neobjavil zanovitý a tvrdohlavý výskumník, ktorý po tridsiatich rokoch neúnavného hľadania ma objavil, obnažil ma donaha a donútil ma, aby som mu vydala kód od môjho umenia, ako dokážem moderovať krokovanie Rómov cestičkami, ktoré som im musela vykolíkovať a naučila ich upliesť si ochrannú sieť, ktorá ich bude chrániť pred gádžovskou zlobou, pohŕdaním, predsudkami i prenasledovaním."

"Keďže v súčasnosti je moja pozícia vládkyne separátneho sveta Rómov veľmi ohrozená a môj objaviteľ Seman mi už roky hrozí vyplavením z rómskej mysle ako najväčšej škodnej novodobých dejín ľudstva, som pripravená sa vzdať svojho panstva - vyprázdniť priestor v rómskej mysli tej sile, ktorá ukáže Rómom menej tŕnisté cestičky života. Ja sa odoberiem do análov dejín s krstným listom, ktorý mi vystavil výskumník K. Seman na meno Rómskosť, ako majsterka sveta v cigánskych huncútstvach." 

____________________________________

"Porozumenie, záujem a dobrá vôľa ústavných činiteľov Európy pomôcť Rómom zbaviť sa ich rodového bremena- kazajky rómskosti je  JEDINÁ CESTA k poľudšteniu života ľudí rodu rómskeho."                    K. Seman, zápisník, Bratislava 2000
"Postupovať v riešení daného problému tak ako sme toho svedkom v EÚ v posledných rokoch, znamená vytvárať priestor pre produkciu cigánskych huncútstiev, ktorými sa Rómovia stále viac spoločensky diskvalifikujú z účasti na zmysluplnom a plnohodnotnom živote. "                                                                                                                                              K. S., tamtiež 2007             

New philosophy od accessing how to solve the handicap in Roma´s
community life of European states


                Tento mnohostranový spis bol vyhotovený nielen preto, aby sa občianska verejnosť Európy konečne dozvedela pravdu o pravej príčine nespratného spôsobu nažívania Rómov a súčasne posúdila praktiky - aplikované postupy vládnych mocenských štruktúr v Európe pri riešení takzvaného rómskeho problému, ktorý sa stále viac vzmáha, naparuje, desí i traumatizuje život radovým občanom v rôznych regiónoch Európy.
            Tento spis je reflexiou skutočného príbehu o jednej veľkej neznámej, ktorá od nepamäti trápi i zarmucuje, ničí i nivočí životy celých rómskych generácií, ktorá odsáva z vreciek daňových poplatníkov nekresťanské peniaze a zakladá trvalú príčinu ku konfliktným stretom ľudí dvoch rozdielnych, diametrálne odlišných filozofií nažívania.
            Tento spis dáva odpoveď na tri dôležité otázky, ktoré zostávajú stranou záujmu mocných tohto sveta len preto, že nevyužívajú svoju gramotnosť, aby si osvojili 13 rokov známe a sprístupnené informácie o metóde  ako zbaviť Rómov ich ťažkého rodového bremena. Rómovia so svojou pseudointeligenciou nemajú ani len tušenia, ako sa vymaniť z rodového otroctva ich zhubnej príživníckej filozofie prežitia v tom šírom svete. Spôsob ako pomôcť Rómom v jednoduchom procese ich oslobodenia zo závislosti na rodovej droge rómskosti je až smiešne jednoduchý.         Na tieto a ďalšie otázky, prečo zbytočne mlátime prázdnu slamu za peniaze daňových poplatníkov, nájdete odpovede vo všetkých listoch i spisoch, ktoré sme Vám v priebehu posledných 10 rokoch posielali ako doporučené zásielky.

Dnes, posledný krát vás chceme dôrazne upozorniť, že p r o c e s  i n k l ú z i e marginalizovaných societ Rómov, p r e d p o k l a d á  splnenie základnej podmienky - o s l o b o d e n i e  rómskej mysle z niekoľko storočného zajatia ich vlastného rodového produktu, ktorý tvarovala historická krutosť, potupa, obmedzovanie i prenasledovanie za ich nespratnú rodovú kultúru nažívania, za produkované cigánske huncútstva, za bezočivosť a bezohľadnosť k hodnotám činorodej práce i k hodnotám prírody,
- tým  rodovým produktom - tou veľkou, záhadnou a všemocnou silou, ktorá kvázi ako vietor hnala Rómov šírim svetom, je ich rodová a dedičná filozofia prežitia - RÓMSKOSŤ, ktorá si kľudne lebedí v ich mozgovej hmote a ako moderátorka so svojím cigánskym umením  n ú t i  svojich roduverných príslušníkov komunity krokovať svojskými cestičkami života v intenciách sedmičky identifikovaných princípov cigánskeho spôsobu nažívania všade tam, kde je cítiť vôňu lacného chleba,
- vo svetle objavu pravej príčiny, ktorou je všetkými masťami mazaná - pani rómskej mysle - R ó m s k o s ť, vyznieva doterajšie snaženie vládnych i mimovládnych orgánov i organizácií v Európe ako mlátenie prázdnej slamy, ako zavádzanie občanov, ako trestuhodné zdieranie daňových poplatníkov, ale predovšetkým  p o n e c h á v a n i e  strádajúcich Rómov napospas im neznámej sile, ktorá im nedovolí vnímať reálny tok života a voči vonkajším civilizačným vplyvom i hodnotám ľudí civilizovaného sveta sa správa ako  t o r p é d o,
- bez splnenia tohto prvotného predpokladu, ktorým je znefunkčnenie základných princípov filozofie nažívania marginalizovaných societ Rómov, je  i n k l ú z i a  Rómov fikciou, labuťou piesňou, ktorú si spievajú eurokomisári i poslušní premiéri vlád so sklopenými ušami ako somárikovia,
- p r i  kvapke dobrej vôle a skutočného záujmu - p r i využívaní gramotnosti premiérmi, ministrami kultúry i školstva a  p r i  náležitej intelektuálnej graduovanosti eurokomisárov i ich príbuzných úradníčkov, u š e t r i l a  by únia obrovské miliardy eur. C H C E  to málo - ctiť svojho blížneho ako seba samého, nepohŕdať radovým občanom, ktorý viac ako 13 rokov neprestajne upozorňuje na nezmyselnosť filozofie prístupu ako riešiť daný problém a súčasne predkladá nielen námety, ale i hotový  n á v o d   ako jednoducho pripraviť civilizačne hendikepované skupiny Rómov k bezproblémovej inklúzii do spoločenských štruktúr.
Tento  mnohostranový spis  ponúka  všetkým novodobým demokratickým mocipánom Európy možnosť náležite sa oboznámiť:

1. s  p r a v o u, nie domnelou – fiktívnou príčinou civilizačného prepadu Rómov a ich trvalého sociokultúrneho zaostávania za spoločenským vývojom,
2. p o n ú k a  odpoveď na otázku - prečo Barrosovci i vládne kabinety štátov Európy pohŕdajú návodom na principiálne riešenie niekoľko storočného problému marginalizovaných societ občanov rodu rómskeho,
3. Daný spis s tromi staršími spismi z r. 2001, 2008 a 2011 ponúkli vládnym kabinetom SR i EK zmysluplný návod, ako novou filozofiou prístupu k problematickému spôsobu nažívania Rómov ukončiť éru ich strastiplného života,
4. v tom spise, ktorý bude v septembri po redakčnej úprave sprístupnený občianskej verejnosti prostredníctvom internetu a bulletinu s názvom "Ako si rozumie veľkopanské huncútstvo s cigánskym huncútstvom", nájdete výzvy, apely, otvorené listy, v ktorých sme prosili - žobronili, aby mocní tohto sveta využívali svoju gramotnosť a osvojili si novú filozofiu prístupu ako oslobodiť Rómov z ich rodových pút, ktoré im nedovolia kráčať tými istými cestičkami života, ktorými kráča svet civilizovaných ľudí,
5. v spise nájdete i listy z pera mocných tohto sveta, ktoré Vás presvedčia o stave ich intelektuálnej graduovanosti i kreditu zastávať dané pozície vo verejnom živote,
6. súčasťou tohto spisu sú i prílohy, ktoré reprezentujú torzo publikovaných článkov o danom probléme a jeho riešení, ktorými autor - náš bývalý univerzitný učiteľ K. Seman zvestoval svetu gramotných ľudí, že maličké Slovensko vlastní úchvatný objav ako vykázať civilizačný neduh Rómov do patričných medzí - a k o  zbaviť Rómov ich dedičného bremena, na ktoré doplácajú nielen oni samotní, ale i celé regióny občanov Európy,
7. naše niekoľkoročné snaženie - presvedčiť i motivovať ústavných činiteľov Európy, aby zmenili filozofiu prístupu k problematike Rómov týmtop spisom končí.


  SPIS PRIPRAVILA SKUPINA   SEMANOVÝCH   ŽIAČOK  pri príležitosti  15. výročia objavu rómskosti

 

Jaroslava Dvořáková, Mgr - nerómka z BRNA    Jaroslava Čičáková, Bc. - Rómka z M. Budejovíc a spolupracovala

Mária Horáčková - sestra Galamboša

 
Spis je adresovaný:     
                                                                                                                                                                       
-p r e d s e d o v i Európskej komisie a jeho eurokomisárom
-p r e d s e d o v i  Európskeho parlamentu a jeho podpredsedom 
-p r e z i d e n t o v i  EÚ
-p r e m i é r o m   vlád štátov EÚ, kde žijú komunity Rómov
-prezidentom SR, ČR, Maďarska, Rumunska
-rade ministrov EÚ pre kultúru, školstvo a zdravotníctvo
-predsedom zákonodarných zborov SR, ČR, Maďarska, Rumunska
-p r e d s e d o m   politických frakcií E. parlamentu
-predsedom politických strán SR, ČR


-europoslancom SR, ČR, Maďarska, Rumunska, Bulharska
-európskemu ombudsmanovi
-A l i a n c i i   Fair Play EÚ, SR, ČR
-podpredsedovi akadémie vied pre spoločenské vedy SR
-výkonnému podpredsedovi ZMOS SR
-OZ proti rasizmu a diskriminácii
-niektorým županom SR a hejtmanom ČR
-významným osobnostiam  E u r ó p y
-Európskej, Slovenskej, Českej tlačovej agentúre
-Slovenským denníkom + rozhlasu a televízii Slovenska a ČiechSTRUČNE Z OBSAHU  S P I S U

        Vážení čitateľ, nakoľko občan - daňový poplatník má zákonné právo na informácie o pravej, nie domnelej príčine nespratného a príživníckeho spôsobu nažívania markantnej väčšiny občanov rodu rómskeho, bude viac ako 40 stranový text spisu sprístupnený všetkým gramotným občanom EÚ na internete a následne bude vydaný bulletin pod názvom "Ako si rozumie cigánske huncútstvo s huncútstvom našich novodobých mocipánov, ktorí zneužívajú mladučkú D e m o k r a c i u ako prostitútku k uspokojovaniu svojich vlastných i straníckych záujmov":

-     Jej veličenstvo - pani rómskej mysle – vladárka cigánskej ríše, sa prihovára k mocným EU,
-     nová  filozofia prístupu v riešení dosiaľ neriešeného problému, list č. 1, 2 a 3 spisu,
-     príhovor k adresátom tohto spisu – k súčasnej elite moci i vplyvu v EÚ,  
-     otvorený list diplomatovi M. Lajčákovi, podpredsedovi vlády SR, 
-     otvorený list poslankyni p. Tomanovej, poslancom NR SR, členom vlády SR  a ústavným činiteľom SR,
-     reakcia na list p. ministerky Tomanovej z roku 2008,
-     otvorený list novodobým mocipánom v EÚ na čele s J.M.Barrosom,
-     prečo sa Barrosovcom a celej 27-ičke mocipánov únie nedarí poľudštiť život marginalizovaných societ Rómov,
-     ako začať s principiálnym riešením takzvaného rómskeho problému,
-     Semanom diagnostikovaná pravá príčina rómskeho neduhu po 30 rokoch bádania (1963-1995), 
-     Semanovská charakteristika  r ó m s k o s t i  ako zdroja príčin nespratného, srdcervúceho i pohŕdania hodného spôsobu nažívania tej časti rómskej populácie Európy a sveta, ktorá je bytostne spätá s tradičnou rodovou - cigánskou filozofiou púheho prežitia v tom šírom svete v závislosti na pomoci tých druhých, 
-     košieľka spisu z r. 2008, ktorým pohrdli novodobí mocipáni EÚ vrátane Slovenska, 
-     posledný list Barrosovi a jeho eurokomisárom ako naložiť s diagnostikovanou pravou príčinou problému
-     reakcia na Špidlovské stupídnosti o filozofii problému,
-     posledné (4.) varovanie adresované R. Ficovi, 
-     tajne nahratý rozhovor s autorom - objaviteľom zhubnej filozofie nažívania Rómov s rómskosťou (adresované ústavným činiteľom SR), 
-     otvorený list nepedagógovi, ktorý 5 rokov suploval J. A. Komenského v EÚ, p. J. Figeľovi, 
-     otvorený list socialistke - kontese - europoslankyni Monike B. Flašíkovej,
-     otvorený list p. prezidentovi I. Gašparovičovi, ktorému údajne chýbajú kompetencie, aby sa smel miešať do problematiky splnomocnenca vlády pre rómske komunity,
-     otvorený list podpredsedovi EK, M. Šefčovičovi ako reakcia na jeho nekompetentnosť v riešení daného problému,
-     posledný – 13. list adresovaný premiérke Radičovej, ako expertke na zneužívanie vedy v soc. výskume,
-     košieľka spisu z 28. 3. 2011 – ako paralyzovať zdroj príčin strastiplného života Rómov, ktorá zrejme šokovala mocných, keďže nik z nich nereagoval vrátenie 7 výziev ministrov vlády Radičovej,
-     v ý z v a mocným od matiek Rómiek Čiech a Slovenska, aby neignorovali návod ako zbaviť Rómov povinnosti krokovať svojskými - cigánskymi cestičkami života v závetrí civilizovaného sveta,
-     otvorený list rómskej intelektuálnej elite Európy, na ktorý nereagoval jediný vzdelanec rodu rómskeho,
-     a p e l  adresovaný súčasnej - angažujúcej sa inteligencii Rómov SR
-     o tých, ktorí parazitujú na neriešenom rómskom probléme,
-     otvorený list adresovaný splnomocnencovi vlády pre ptákoviny M. Pollákovi a jeho predchodcom
-     na záver malý bonus pre čitateľa spisu (výber z archívu K. Semana)
-     P r í l o h y - články a state z pera nášho učiteľa K. Semana.
"Imperatívom  akéhokoľvek snaženia AKO poľudštiť život Rómov v EÚ, je vyplavenie ONEJ všemocnej sily - rómskosti z mysle Rómov, ktorá určuje priority ich každodenného života, ktorá udáva ráz i charakter ich nespratnému spôsobu nažívania" /K.S.Nitra, 1997 - o zhubnej rómskosti/                                                                                                                                                                                                                                                                        Brno 10. 10. 2012


Vážené dámy a páni

                Ak ste na desiatky doporučených listov, výziev, apelov i dôrazných upozornení, ale i na mnoho stránkové námety, nemohli, nechceli či nesmeli reagovať len preto, že máte zviazané ruky platnými smernicami EK ako vzmáhajúci sa takzvaný rómsky problém v Európe neriešiť, iba ho obliehať a aplikovanými aktivitami vzbudzovať dojem, že Barrosovcom i vládnym kabinetom štátov záleží na tom, ako naložiť s neblahým dedičstvom svojich predkov, potom si Vás dovoľujeme upozorniť, že znevažujete mandát správcov vecí verejných a flagrantne porušujete základný pilier demokracie o pluralite.
            P r i  všetkej skromnosti si trúfame ako mikroskupina žien - matiek, že viac ako pol miliardy občanov únie by nás podporila v našom snažení ako raz a navždy skoncovať s produkciou cigánskych huncútstiev, ktoré Vy svojou nezmyselnou filozofiou prístupu k marginalizovaným Rómom priživujete na účet tých druhých, ktorí v pote tváre dorábajú na svoj chlieb každodenný. To nie je prejav solidarity, ak pomáhate strádajúcim Rómom prežiť v ich separátnom cigánskom svete, ktorí so svojím dedičným - rodovým bremenom s  r ó m s k o s ť o u sú žalárovaní v putách rodových tradícií, cigánskych hodnôt a cnosti, ktorí poslušne a otrocky krokujú svojskými cigánskymi cestičkami života tak ako im to ukladá ich abeceda filozofie púheho prežitia v tom šírom svete.
            Pred mnohými rokmi stačilo, aby jediný ústavný činiteľ Slovenska chcel porozumieť súvetiu, ktoré vyriekol objaviteľ pravej príčiny nespratného spôsobu nažívania Rómov - náš bývalý univerzitný učiteľ a daný problém by ste neskloňovali vo všetkých pádoch bez toho, aby ste vedeli, s kým a s čím máte do činenia. Ukážkovo nám to predvádzajú  vlády Slovenska, Maďarska, Rumunska, Česka a. i. v únii pod taktovkou nekompetentných eurokomisárov, ktorí vo svojej veľkopanskej nadutosti odmietajú komunikovaťso svojím voličom, občanom, ktorý prispieva na ich kráľovský príjem.
Vážené dámy a páni, vážený čitateľ, táto naša ženská aktivita, bývalých študentiek  p. K. Semana, je posledný pokus presvedčiť Vás, že ako elita moci i vplyvu postupujete v rozpore so zdravým sedliackym rozumom, ktorý by Vám ústami nášho učiteľa povedal "skôr ako začnete zasievaťdo pôdy /mozgová hmota Róma/, treba poznaťjej bonitu, treba ju riadne obriadiť, zrekultivovať a zbaviť ju nežiaducich elementov tak, aby bola spôsobilá nám vydať očakávané plody, o ktoré je záujem na trhu." Pán Seman by na dôvažok pridal - treba vyplaviť z mozgovej hmoty Rómov sedmičku identifikovaných princípov filozofie prežitia, ktoré majú na svedomí ich niekoľko storočné strádanie, ktoré od nepamäti torpédujú procesy osvojovania si prvkov vyspelej kultúry ľudí gádžovskeho sveta.
            Mocným pánom B a r r o s o m počínajúc cez H. V. Rompeyho, M. Šefčoviča, Hahna, premiérov vlád štátov Európy a posledným starostom obce končiac, je identifikovaný primárny zdroj príčin nespratného spôsobu nažívania marginalizovaných Rómov jednou veľkou neznámou, len preto, že nemajú čas ani záujem využívať svoju gramotnosť, aby sa oboznámili s 15 rokov starým objaviteľským poznaním, že zdrojom príčin nespratného spôsobu nažívania Rómov je ich vlastný rodový produkt, o ktorom sa jeho objaviteľ vyjadril v r. 1997 jediným súvetím takto:
            "Jediný, ak nie jedinečný a pritom najstarší civilizačný neduh našej novodobej histórie, ktorý tvarovala dlhodobá potupa Rómov, strádanie, obmedzovanie i prenasledovanie za ich nespratný rodový naturel a bezbrehú slobodomyseľnosť, je ich svojrázny systém svetonázorovej a hodnotovej orientácie - systém, ktorý sa odvracia od ľudí civilizovaného sveta a ktorý funguje na sedmičke identifikovaných princípov filozofie púheho prežitia v tom šírom svete, všade tam, kde je cítiť vôňu lacného chleba."
            Od Vás, nositelia mandátu, správcov vecí verejných, sa očakáva jediná nepatrná maličkosť, aby ste v duchu citovaného súvetia nedovolili príživníkom vedy, vládnym i eurounionistickým úradníkom experimentovať na miliónových masách Rómov, ktorí so svojou príživníckou inteligenciou nemajú ani tušenia, že potvrdzovaním svojej rodovej identity - filozofie nažívania v intenciách identifikovaných princípov, sa sami vzdávajú práva na zmysluplný a ľudský dôstojný život. O inklúzii Rómov do spoločenských štruktúr majoritných spoločností nehodno ani len ceknúť, tobôž prijímať grandiózne plány, programy. Daný proces prebieha nezávisle svojou prirodzenou cestou. Nemožno ho naplánovať, tobôž urýchľovať, ako si to myslia dubové hlavy našich eurokomisárov.  

H r o m a d n ý  proces inklúzie marginalizovaných skupín Rómov, ktorí vykazujú vysoký stupeň absencie štátoobčianskych spôsobilostí, možno dosiahnuť jednoduchou metódou, ktorou sa aplikujú iba dve aktivity cielene zamerané na znefunkčnenie skostnateného systému svetonázorovej a hodnotovej orientácie Rómov, na paralyzovanie aspoň troch základných princípov rómskosti, ktoré určujú priority tradičného cigánskeho spôsobu nažívania. Narušením statiky základných princípov rodovej filozofie Rómov dochádza k domino efektu a z rómskeho myslenia sa v lehote troch až štyroch týždňov vyplavuje c i g á n s k e huncútstvo a niekoľko storočná pani rómskej mysle - jej veličenstvo sa odoberá do análov dejín, aby jej bývalí roduverní Rómovia oslobodení z jej moci mohli slobodne krokovať tými istými cestičkami života ako gádžovia.
            Jednoduchý model postupu ako bez tárania príživníkov vedy a dobre platených úradníkov Európskej komisie, ale i ústavných činiteľov štátov Európy, naštartovať proces prípravy Rómov na odchod z ich separátneho cigánskeho sveta, aby s vedomím zodpovedných ľudí za svoj život, správali sa ako slobodní a nezávislí občania svojich materských štátov, aby s pokorou nažívali aj keď v chudobe a nevzdelaní ako gádžovia, lebo chudoba cti nikdy netratí. K pokore a k harmonickému spolunažívaniu nepotrebovali predkovia dnešných mocipánov v Európe majetky ani vzdelanie.
            Vážené dámy a páni, napriek tomu, že ste dlhých 14 rokov pohŕdali návodom ako ušetriť obrovské miliardy, ako zachrániť dorastajúcu i dnešnú strednú generáciu Rómov, Vás vyzývame: nedovoľte pokračovať v doterajšom trende ako priživovať primárny zdroj príčin nespratného spôsobu nažívania Rómov. Prečítajte si nezmysly eurounionistickej stratégie ako míňať peniaze daňových poplatníkov na aktivity a procesy, ktoré nie sú cielene zamerané na zdroj príčin rómskeho strádania. Veď nie je hanbou priznať sa k chybám. Je to ľudské, ale neľudské je zavádzať viac ako pol miliardu občanov Európy a neprestajne zdierať daňových poplatníkov len preto, že V. Rompey nemá čas, že Barrosova 40-tisícová armáda úradníkov nevyužíva gramotnosť, že vlády štátov sa skrývajú za inštitúty, ktoré si zriaďujú na to, aby nekompetentne zaštitovali vládu, aby ju chránili pred občianskou zlobou, že pán problém stále viac šarapatí, hnevá, zarmucuje, desí i traumatizuje im život.
            Vážení ústavní činitelia Európy, k nášmu úprimnému želaniu - veľa zdaru pri zvažovaní, ako sa správne zachovať v situácii, za ktorú by sa mali zodpovedať čelní predstavitelia našej elity moci i vplyvu, Vám ako pridanú hodnotu venujeme T R I  semanovské súvetia, ktoré v r. 1999 vyslovil na margo cigánskych huncútstiev (Č. Budějovice).
               . . . aj napriek tomu, že svetu gramotných ľudí bola sprístupnená správa o nevyhnutnosti zániku cigánskeho sveta, že okupanti malých ostrovčekov zeme za humnami našich obcí i miest po celej Európe budú húfne dezertovať, nestalo sa tak, pretože chýbala dobrá vôľa i záujem tých, ktorým bol zverený mandát správcov vecí verejných, aby schválili jednoduchú legislatívnu normu, podľa ktorej by sa Rómom pomohlo zbaviť sa ťažkého bremena, s ktorým nehodno vstupovať do arény súťažení náhodných . . .
              . . . do tejto arény môžu vstupovať iba tí Rómovia, ktorí sa vlastným úsilím a pozitívnym vplyvom vonkajšieho okolia dokázali vymaniť zo zajateckej siete rodových tradícií, ktorú si utkali sami, aby v závetrí, ďaleko od intravilánov mohli žiť svoj cigánsky život naplno bez ohľadu na to, čo bude na druhý deň a čo na to vraví gádžovské okolie . . .
              . . . vytváraním priestoru pre to, aby príslušníci rodu smeli slobodne potvrdzovať svoju rodovú identitu, sa Rómom ponúkla možnosť bez zábran produkovať obrazy i desivé príbehy z ich života, ktoré sú gádžovia povinní tolerovať kedykoľvek a kdekoľvek . . .  _____                                                                         J. Dvořáková, Mgr. v.r.
Čestne prehlasujeme, že nič z toho, čo sme napísali, nie je z našich hláv, ale z archívu nášho bývalého učiteľa. Snažili sme sa čo najlepšie Vám sprístupniť jeho videnie problému i spôsob ako s ním jednoducho, bez problému a bez nároku na finančné zdroje naložiť v rekordne krátkom čase. J. D.
Veľavážený pán diplomat - minister - podpredseda vlády Slovenska M. Lajčák
                                                                                                              V Brne 6. 6. 2012

                P r o s t r e d n í c t v o m  Vašej osoby pán diplomat - minister vlády SR chceme osloviť dobre živené a najviac chránené hlavy v Európe, špičku elity moci i vplyvu, ktorá v spoločnom záprahu s príživníkmi vedy našich akadémií vied a parazitujúcou rómskou inteligenciou, dlhodobo ignorujú skutočnosť, že maličká zem - 5 miliónové veľkomesto S l o v e n s k o disponuje objavným poznaním ako jednoducho, bezproblémovo a za neuveriteľne krátky čas bez nárokov na zdroje z rozpočtu štátu, je možné z a v ŕ š i ť proces zrušenia otroctva v Európe do samých dôsledkov tak, aby sa bytostne dotkol i niekoľko miliónového spoločenstva ľudí rodu rómskeho, ktoré od nepamäti okupuje maličké ostrovčeky zeme za humnami našich obcí i miest po celej Európe.

            C t i h o d n ý pán, je ponižujúce a nedôstojné sa roky vnucovať ústavným činiteľom štátu od r. 1999 a eurounionistickým mocipánom od r. 2007, aby ráčili vziať na vedomie, že pohŕdať názorom, postojom, stanoviskom občana právneho štátu, ktorý v dobrej viere predkladá nielen námety, ale dokonca návod ako zmysluplne naložiť s najstarším civilizačným neduhom našej súčasnosti, ktorý stále viac trápi i zarmucuje, desí i traumatizuje spolunažívanie občanom Európy s ľuďmi rómskeho etnika - s príslušníkom tej časti rómskej populácie, ktorá vykazuje vysoký deficit štátoobčianskych spôsobilostí.
            Z tohto uhla pohľadu je absolútne nepochopiteľné, prečo pohŕdajú vládne kabinety štátov únie samozvanými expertmi na obliehanie im neznámej pravej príčiny cigánskych huncútstiev, p o n ú k a n ý m návodom - novou filozofiou prístupu ako paralyzovať funkčnosť primárneho zdroja príčin niekoľko storočného strádania markantnej väčšiny Rómov v EÚ. Úchvatným objavom nášho univerzitného učiteľa, ktorý po 30 rokoch bádania obnažil 7-ičku základných princípov rodovej filozofie prežitia Rómov v tom šírom svete za každých okolností, sa spochybnili polstoročné tvrdenia našich akadémií vied, vládnych kabinetov na čele s ministrami kultúry, školstva a sociálnych vecí, že príčinou nespratného spôsobu nažívania Rómov je ich nevzdelanosť, chudoba a údajne i nedostatočné využívanie občianskych práv. Je to nehorázna hlúposť - produkt chorých mozgov, pokiaľ vylúčime vedomý zámer ponechať zúbožených Rómov napospas ich krutému osudu.

            Nie chudoba, nie nevzdelanosť, nie predsudok, nie diskriminácia je príčinou nespratného spôsobu nažívania Rómov, ale ich vlastný rodový produkt, ktorý tvarovala ľudská zloba, nenávisť, potupa i prenasledovanie predkov dnešných Rómov - p r o d u k t, ktorý objaviteľ a náš bývalý univerzitný učiteľ K. Seman pokrstil slovným novotvarom  r ó m s k o s ť  pred viac ako 15 rokmi (viď publ. Články v prílohe).

            Vážený pán diplomat, my sme prvé absolventky štúdia v Č. Budejoviciach, ktorým prednášal ako externý pedagóg p. K. Seman - dejiny soc. teórií, sociologický výskum a filozofiu nažívania Rómov. Na rozdiel od jeho poslucháčov v Nitre, kde p. Seman bol vedúcim katedry, my sme po prvom semestri pochopili v trojici, že p. Seman nám servíruje svoj objav ako poľudštiť život Rómov bez toho, aby sme potrebovali riešiteľov problému, úradníkov, asistentov, agentúry a iných parazitov na bolestivom neduhu zúbožených Rómov. Moji dvaja spolužiaci sú Rómovia. Jeden zahynul tragicky, ktorému Seman v r. 2007 zveril svoj archív publikovaných i nepublikovaných prác a zveril mu 33 odstavcov, ktorými charakterizoval ním objavený primárny zdroj príčin nespratného spôsobu nažívania Rómov vrátane projektu - Lámanie obruče zhubnej filozofie života tej časti rómskej populácie v Európe, ktorá je bytostne spätá s rómskosťou -     n á v o d o m  na cigánsky príživnícky spôsob nažívania v závetrí civilizácie.

            Vážený p. Lajčák, vážený čitateľ viac ako 33 stranového spisu, mali by ste vedieť, že ak by rómska inteligencia ČSR a predovšetkým študenti katedry nášho učiteľa v Nitre, mali ozajstný záujem pomôcť svojim pokrvným sestrám a bratom, o danom probléme by sme dnes v r. 2012 hovorili ako o fenoméne v minulom čase. Stačilo, aby angažujúca sa rómska inteligencia chcela porozumieť sedmičke axióm filozofie nažívania Rómov, ktoré vo svojej dialektickej jednote tvoria spoločného menovateľa príčin nespratného spôsobu nažívania marginalizovaných skupín Rómov.

C h c e m e  veriť, pane, že nezostanete nič dlžný svojej dobrej povesti a naložíte s textom spisu tak, ako si to želá náš učiteľ - objaviteľ zhubnej filozofie prežitia Rómov a s ním niekoľko miliónové spoločenstvo strádajúcich Rómov, ktorí ani netušia, aké jednoduché je ich oslobodenie z otroctva rómskosti, ich odvekej zotročovateľky i moderátorky krokovať inak, inými cestičkami života ako krokujú ľudia gádžovského sveta.


                S úctou a pozdravom pane, stúpenkyňa učenia svojho učiteľa K.Semana              
 Jaroslava Dvořáková, Mgr., nerómka
Jaroslava Čičáková,Bc., Rómka 
  spolupracovala sestra zosnulého
 J. Gambaloša, Marika Horáčková
Veľavážená p. V. Tomanová - ctená snemovňa NR - členovia vlády SR
otvorený  l i s t

V Brne 10. 10. 2012
                V rozpätí niekoľkých dní Vám píšeme druhý list v dobrej viere, že je to posledný náš zúfalý pokus presvedčiť nositeľov mandátu správcov vecí verejných, že je najvyšší čas skoncovať so schovávaním sa pod sukňami mladučkej Demokracie, pred vzmáhajúcou sa nespratnosťou v nažívaní civilizačne hendikepovanej časti rómskej populácie. Je poľutovaniahodné, ak nie trestuhodné správanie novodobej elity moci i vplyvu v Európe, keď dlhodobo deklaruje záujem započať s principiálnym riešením dosiaľ neriešeného problému marginálizovaných príslušníkov rodu rómskeho, a pritom svojimi aktivitami sa prilieva do primárneho zdroja príčin daného problému - všemožne napomáha tomu, aby cigánske huncútstvo malo svoj priestor, aby smelo slobodne produkovať srdcervúce i pohŕdania hodné obrazy i príbehy v nažívaní Rómov.
            P r o s t r e d n í c t v o m  Vás, pani poslankyňa, chceme vyzvať našich ústavných činiteľov štátu, aby prestali zavádzať občiansku verejnosť, aby nezdierali našich daňových poplatníkov, ktorí financujú mlátenie prázdnej slamy v réžii vládnych kabinetov, aby navonok prezentovali svoj záujem vyrovnať sa s neblahým dedičstvom svojich predkov, ktoré nám zanechali v dobrej viere, že s nim naložíme ako rozum káže a že prostredníctvom vedy i výskumu ho vykážeme do patričných medzí. Trápi nás ako rodáčky zo Zemplína, ktoré vyrastali i žijú v Čechách, že naše malé, ale krásne Slovensko nedokáže zúročiť úchvatný bádateľský počin nášho bývalého učiteľa na univerzite v Č. Budejoviciach. Dnes sme mohli spolu s Českom pózovať v pozícii vyučujúcich ako jednoducho, bez problémov bez nárokov na zdroje finančných prostriedkov paralyzovať stále funkčný zdroj príčin cigánskych huncútstiev.
            V i n o u  nezáujmu a neschopnosti využívať gramotnosť našimi ústavnými činiteľmi štátu, sa prehĺbil civilizačný prepad Rómov až na samé dno ľudskej dôstojnosti. Prichádzame tak nielen o miliardy eur, ale o celé rómske generácie, ktoré sme naučili parazitovať - žiť v závislosti na trvalej pomoci daňových poplatníkov štátu. Ak nemal čas akademik Čič, aby si vypočul poslanca federálu ako naštartovať proces prípravy Rómov na započatú transformáciu Slovenska, ak Čarnogurský sa zachoval navlas rovnako ako Čič, potom sa muselo čakať na vládu M. Dzurindu, aby prejavil záujem o novú filozofiu prístupu, ako naložiť s nabaľujúcim sa problémom v rómskych komunitách. Nestalo sa tak a "dobre načúvajúci" Miky ohluchol na dobu 8-ich rokov.
            Navlas rovnako ako M. Dzurinda ochorel na hluchotu a slepotu aj  R. F i c o, ktorý po celé obdobie jeho prvého socialistického vládnutia nepočúval, nečítal, ničomu nerozumel, ale predovšetkým ignoroval dobre mienené rady i výzvy, aby neodkladne zmenil kurz smerovania v riešení problémov v rómskych komunitách. V roku 2008 sme zaznamenali iskričku nádeje, že medzi socialistami sa našiel ústavný činiteľ, ktorý ako jediný využíva ako tak racio. Bola to odpoveď z pera V. Tomanovej na list, ktorý jej zaslal náš zosnulý spolužiak Janko Galamboš v mene nášho univerzitného učiteľa Karola Semana. V tom roku sme rozoslali daný spis (14 listov) všetkým pohlavárom v Európe, ústavným činiteľom V-4 a jeho obsah sme sprístupnili mnohým osobnostiam v Európe v dobrej viere, že sa dočkáme podpory ako skoncovať so separátnym cigánskym svetom v závetrí civilizácie. Vy, pani Vierka, ste boli jediná v Európe, ktorá na prvé prečítanie porozumela novej filozofii prístupu, ktorú pripravil Galamboš podľa Semanovej predlohy ako paralyzovať primárny zdroj príčin nespratného spôsobu nažívania Rómov vôbec.
O č a k á v a ť  sme nemohli, že vykríknete do sveta "hurá, Slovensko má hotový návod ako poľudštiť život zúboženým Rómom" - ako ich v krátkom čase pripraviť na cestu aktívneho sa zapojenia do riešenia svojich sociálnych a ekonomických problémov za účinnej pomoci samotných obyvateľov obcí i miest - prostredníctvom existujúcich zložiek spoločenského systému a odborne poradenských služieb zo strany školských úradov i učiteľov základných škôl. Našli ste si výhovorku, že Váš ministerský úrad nemá také kompetencie, aby sa danou problematikou zaoberal v takom rozsahu a odkázali ste p. Semanovi, aby sa s dôverou obrátil na bandu hlupákov, ktoré si Slovenské vlády zriaďujú ako ochranný štít pred občianskou nevôľou, že daný problém im stále viac znepríjemňuje život.
M i l á  pani Vierka, vari si nemyslíte, že univerzitný učiteľ, pán Seman, bude viesť dialóg s ľuďmi, ktorí ho už dlhé roky z duše nenávidia Seman bude viesť dialóg s ľuďmi, ktorí ho už dlhé roky nenávidia len preto, že im siaha na ich daromný chlebík. Vari si nemyslíte, že títo ľudia sa vzdajú dobrovoľne dobre platených úradníckych stoličiek, tým že sa začnú správať zodpovedne a spontánne naštartujú proces kultúrnej revolúcie v rómskych usadlostiach na okupovaných ostrovčekoch Zeme za humnami našich obcí.
Pani Vierka, dnes po štyroch rokoch si môžete priznať, že ste sa báli premiéra Fica prísť s návrhom na zmenu filozofie prístupu, ako sa zmocniť zdroja príčin produkcie nespratných obrazov v živote Rómov. Tak, ako to sformuloval v roku 1999 pán Karol Seman.
Pani Vierka, prečo mlčíte, prečo nevznesiete pochybnosť o zmysluplnosti krokov, ktoré hodlá vláda socialistov realizovať pod vedením Kaliňáka. Veď je to do neba volajúcu nezmyselný počin, ktorý len prehĺbi konfliktnosť v spolunažívaní s ľuďmi, ktorí sú pupočnou šnúrou spätí s rómskosťou – špekulatívnou filozofiou prežitia v závislosti na pomoci tých druhých.
Ak by pán Fico využíval svoju gramotnosť, pochopil by po prečítaní titulnej strany spisu z marca roku 2011, že má v ruke hotový návod, ako paralyzovať primárny zdroj príčin cigánskych huncútstiev a k o pripraviť civilizačne hendikepovaných Rómov na zmenu ich filozofie života. Stačilo tak málo a p. Fico by sa stal najuznávanejším štátnikom v Európe.
Pretože nikdy nie je neskoro, stačí si prečítať 7 strán z pera nášho učiteľa a v súčinnosti so ZMOSom by sa pani rómskej mysle – zhubná rómskosť nadobro odobrala do análov dejín. Po 13 týždňov práce, špeciálne vyškolených pedagógov Základných škôl, ktorí by zabezpečovali výučbu na večerných akadémiách pre populáciu Rómov podľa metodiky K. Semana by zírali eurounionistickí mocipáni ako bezproblémovo, bez fondov, bez úradníkov sa rúca separátny cigánsky svet.
Pani Vierka, bez absolvovania tejto prípravnej etapy – o č i s t c a rómskej mysle, je zbytočné investovať do riešenia danej problematiky čoby len jediný cent.                                                          
   S pozdravom  J. Dvořáková, Mgr.
Dôležitá poznámka______________________________________
                p. poslankyňa Tomanová, prečo ste 2 roky sedeli v parlamente a mlčali ako voš pod chrastou a nevykričali premiérke Ivetke, že svojim nezmyselným výskumom o Rómoch SR dospela k obludným záverom, a tak na dlhé roky zakonzervovala nespratné cigánske huncútstvo. Tým, že si poplieta príčinu s dôsledkom daného problému, prišlo Slovensko a EU o miliardy eur a celú jednu generáciu Rómov.


Toto je siedmy list, Brno 27. 8. 2008
Pán  J. M. Barroso,

                keďže ste neráčili vziať na vedomie ani takú skutočnosť, že som Vás označil za krajne neschopného - nezodpovedného politika a za seba ste nechali hovoriť úradníčka Nelsona, aby Vás obhajoval a dokonca i tvrdil, že Vy venujete problematike Rómov mimoriadnu pozornosť. Povedzte mi, pán Barroso, ako môžete venovať pozornosť problému, o ktorom nemáte ani páru so svojou 40-tisícovou armádou úradníkov na čele s Ferhojgenom, Špidlom, Figeľom, atď. Rovnako ako Vy, ani oni si nenašli čas, aby si prečítali dvojstranu spisu, kde sa hovorí ako znefunkčniť zdroj príčin cigánskych huncútstiev, ktorý identifikoval môj učiteľ po viac ako 30-ročnom bádaní v pozícii učiteľa - výskumníka.

            Povedzte mi, pane, ako môžete prijímať i schvaľovať smernice, koncepcie, stratégie riešenia problému, keď nepoznáte ani jeden zo sedmičky identifikovaných činiteľov zdroja príčin strastiplného života Rómov. Ak by ste si prečítali spis, ktorý som Vám zaslal s podpisom môjho chorého učiteľa (prebral sa z kómy), mali by ste vyhliadky na to, že ušetríte obrovské miliardy eur ročne a nadobro oslobodíte miliónové masy Rómov z ich rodového žalára - zo zajateckej siete, ktorú si sami utkali (ich predkovia) v záujme ochrany rodu pred vykynožením. Oni so svojou príživníckou inteligenciou nemajú ani tušenia o tom, ako rozpliesť nite siete - ako znefunkčniť skostnatený systém ich svetonázorovej a hodnotovej orientácie, ktorý sa uzatvára pred svetom civilizovaných gádžov.
           
Vy, vzdelaný pane, viete si vôbec predstaviť, aby uzavretý systém bol spôsobilý interiorizovať škálu hodnôt a cnosti ľudí gádžovského sveta? Iba hlupák sa usiluje nalievať do ich systému poznatky, ktoré Rómovia nepotrebujú pre svoj život, ak chcú žiť svoj pravý cigánsky život. Môj univerzitný učiteľ K. Seman nám polopatisticky vysvetlil, ako konfliktne a veľmi zložito prebieha proces socializácie tých jedincov, skupín Rómov, ktorí sú pupočnou šnúrou spätí s tradičným cigánskym myslením. V ich mozgovej hmote vládne všemocná sila, ktorú môj učiteľ obnažil v plnej nahote a pokrstil ju slovným novotvarom rómskosť.

            Ak by ste si prečítali 33 odstavcov, ktorými charakterizuje p. Seman tú záhadnú, všemocnú silu, ktorá je mazaná všetkými masťami, pochopili by ste, že máte v ruke objav storočia, ktorý Vám bezplatne ponúka návod ako skoncovať so separátnym - cigánskym svetom nažívania. Vy ste to neurobili a neurobil to nik z EÚ len preto, že nemáte čestné úmysly pomôcť Rómom - ukázať im spôsob, ako sa vymaniť zo závislosti na ich rodovej droge. Vy radšej budete platiť úradníkov, financovať nezmyselné aktivity, ako donekonečna obliehať primárny zdroj príčin civilizačného zaostávania Rómov za spoločenským vývojom . To ste demokrat? To ste humanista? To ste nositeľ mandátu správcov vecí verejných?

            Pane, Vy so svojimi eurokomisármi a premiérmi vlád EÚ systematicky prilievate do zdroja príčin cigánskych huncútstiev - priživujete korene zhubnej rodovej filozofie prežitia Rómov, ktorá moderuje ich krokovanie tými cestičkami života, ktoré im boli vykolíkované pred stáročiami za ich nespratný rodový naturel a parazitizmus. Na túto skutočnosť neraz upozornil môj učiteľ slovami z r. 1990:
- Rómovia nie sú a dlho nebudú pripravení naskočiť na rýchlovlak demokracie so svojím ťažkým dedičným bremenom. S daným bremenom si nemôžu dovoliť vstupovať do arény súťaživých. Preto rezignujú ašpirovať na zmenu svojho spoločenského statusu a s vedomím nehodných - nežiaducich a menejcenných, žijú so štafetou strádajúcich na periférii ľudskej spoločnosti.

            Rómovia sú trénovaní na strádanie, na pohŕdanie, na diskrimináciu, a len preto dokážu prežiť. Ich rodová filozofia prežitia rómskosť, ktorá je paňou ich mysle, im ponúka hrejivú dlaň, aby mohli prežiť svoj cigánsky život naplno, svojsky po svojom. Za socializmu sa im žilo mnohonásobne lepšie, pretože bolo dostatok lopát, rýľov, krompáčov, motýk a nad ich hlavami visel Damoklov meč v podobe právnej normy o príživníctve. Pre rómsku rodovú bezbrehú slobodomyseľnosť je demokracia bahnom.

            P r e č o Vy, pán Barroso, s premiérmi vlád dávate prednosť obliehaniu problému pred jeho principiálnym vyriešením - prečo rozhadzujete peniaze daňových poplatníkov, ako keby boli Vaše, Durčániho, Fica, atď., prečo zavádzate občanov i samotných Rómov svojimi nezmyselnými smernicami, že riešite problém, keď ho neviete so svojimi eurokomisármi ani len správne pomenovať? Nezdá sa Vám to úbohé a smiešne? Alebo si myslíte, že občania sú takí sprostí, aby Vám tieto Vaše klamstvá prehltli a donekonečna Vám budú tolerovať Vaše špinavé politické huncútstva?

Vaša nočná mora a kolportér učenia K. Semana J. B. Galamboš, Bc., európsky Róm

poznámka: Môj bývalý učiteľ veril, že s docentom Ficom zavelíte k útoku, ako znefunkčniť zdroj príčin cigánskych huncútstiev v Európe


Prečo sa Barrosovcom a vládnym kabinetom štátov 27-ičky nedarí
poľudštiť život marginalizovaných societ Rómov Európy?

Odpoveď nájdeme v zápisníku nášho bývalého univerzitného učiteľa K. Semana

...i b a  hlupák, idiot či mocou opitý politik - štátnik deklaruje záujem integrovať society Rómov do spoločenských štruktúr bez toho, aby vedel, na akých princípoch fungujú rodové mechanizmy tradičného cigánskeho myslenia. Filozofia púheho prežitia v závislosti na pomoci tých druhých nie je hodná transformácie. S rómskosťou nehodno integrovať Rómov do spoločenských štruktúr, pretože rómskosť sa ako systém svetonázorovej a hodnotovej orientácie odvracia od sveta civilizovaných ľudí;
...i b a  cynik, farizej a promovaný táraj, konštruuje i predkladá koncepcie, stratégie, projekty i smernice o  i n k l ú z i i  marginalizovaných skupín Rómov do spoločenských štruktúr majoritných spoločností bez toho, aby mu bola dôverne známa aspoň jedna zo sedmičky identifikovaných axióm filozofie života ľudí,  ktorí so svojou rodovou abecedou tradičného spôsobu nažívania, sa sami vyčleňujú zo spoločnosti;
...s p á j a ť, spolčovať, integrovať nositeľov dvoch rozdielnych - diametrálne odlišných systémov svetonázorovej a hodnotovej orientácie - dvoch vzájomne sa vylučujúcich filozofií života, môže iba minister, eurokomisár či príživník vedy, samozvaný expert - romológ, ktorý o fungovaní mechanizmov tradičného rómskeho myslenia nemá ani páru, ktorý si pletie pojmy s dojmami, príčinu s dôsledkom a pravú podstatu civilizačného problému Rómov s jej javovou stránkou;
... i b a nekompetentný a nezodpovedný ústavný činiteľ štátu, premiér vlády, minister i eurokomisár na čele so svojím prezidentom, míňa - rozhadzuje peniaze daňových poplatníkov na to, aby navonok vzbudzoval dojem, že mu na mnoho miliónovej mase strádajúcich Rómov záleží. Všetky doterajšie vládne, mimovládne i eurounionistické stratégie veľkoryso rozhadzovali peniaze, aby suplovali neusuplovateľné, aby financovali aktivity, ktoré svojim nulitným efektom sú na viac i kontraproduktívne;
...i b a retardovaný člen akadémie vied, či príživník vedy a výskumu si môže pliesť pojmy s dojmami, príčinu s dôsledkom a podstatu s jej javovou stránkou a na viac nerozlišovať medzi významom pojmu ratovať - pomáhať Rómom, aby prežili svoj  ú b o h ý  život podľa ich cigánskej abecedy a pojmom riešiť, čo znamená znefunkčniť primárny zdroj príčin ich nespratného spôsobu nažívania (K. Seman, Nitra 1997);
...i b a J. A. Komenskému možno odpustiť, že prehliadol rómsky orbis pictus, ktorý má iné farby i odtiene, ktorý ponúka rodu verným Rómom svojské videnia sveta, sveta, v ktorom neexistujú medze, mantinely, svete, v ktorom sa žije naplno, bez ohľadu na to, čo bude zajtra. Rómsky orbis pictus je jedna veľká hrejivá náruč pred nežičlivým svetom gádžov a ich zošnurovaným spôsobom nažívania. Tento úchvatný a jedinečný svet Rómov umožňuje žiť podľa sedmičky identifikovaných axióm filozofie nažívania, kde uspokojovanie pudov, vášní i rozkoše určuje priority i zmysel ich každodenného nažívania (K. Seman, Nitra 1997);


...i b a dobrou znalosťou identifikovaných činiteľov (axióm filozofie prežitia), ktoré tvoria vo svojej dialektickej jednote spoločného menovateľa príčin cigánskeho spôsobu nažívania, je možné naštartovať jednoduchý proces ako nahlodať a následne znefunkčniť mechanizmy tradičného rómskeho myslenia, ako prvotného predpokladu k poľudšteniu života Rómov a ich vlastnou aktívnou účasťou na procese zbavovania sa svojho rodového bremena. Tento proces vymaňovania sa zo závislosti na rodovej droge rómskosti, ktorá im stáročia zatemňuje myseľ a bráni im reálne vnímať tok života v jeho základných súvislostiach a vzťahoch (K. Seman, Nitra 1998);
...i b a a len oslobodená rómska myseľ od zhubnej rodovej filozofie prežitia - rómskosti sa sama dokáže vysporiadať s nánosom prvkov nižších vývojových stupňov kultúry i splaškov civilizácie a koncentrovať pozornosť na otázky bytia a spolu bytia s ľuďmi gádžovského sveta. Predpojatosť, nenávisť i pohŕdanie zo strany nerómov začína vnímať novou optikou a sebakritický si priznáva, že je to on, ktorý si svojou nezmyselnou filozofiou života objednáva kritický postoj, diskrimináciu i pohŕdanie u ľudí civilizovaného sveta;
...i b a a len pri dosiahnutí takéhoto stavu (prvý základný predpoklad), že z rómskej mysle sa vyplavila zhubná rómskosť, že bola samotným Rómom spochybnená platnosť troch dominantných axióm jeho filozofie nažívania (bezbrehá slobodomyseľnosť, nepokora a menejcennosť), sa z objektu nášho nezmyselného snaženia nútiť ho, aby si osvojil gádžovskú filozofiu života, stáva subjekt Róm, ktorý si začína uvedomovať, že musí byť zodpovedný za svoje činy, za kvalitu svojho života i života svojich detí, že je hanbou pózovať v roli závislého na pomoci tých druhých, že je to nedôstojné a ponižujúce.
(Zápisník K. Seman, str. 413-417)


A K O  ZAČAŤ  S  RIEŠENÍM CIVILIZAČNÉHO NEDUHU  V 
K O M U N I T Á C H   R Ó M O V ?
(výber z abecedy filozofie problému a jeho riešenia tak, ako to uvádza sám objaviteľ rómskosti Karol Seman v roku 1997)

bod B - t v r d e n i e, že príčinou sociokultúrneho zaostávania Rómov za spoločenským vývojom je ich nevzdelanosť, chudoba a nedostatočne využívanie občianskych práv, je nebotyčná hlúposť, ktorá si bez krídiel poletuje po parlamentoch, vládnych kabinetoch štátov EÚ a zvláštnej pozornosti sa jej dostáva zo strany Barrosovcov i špičiek politických frakcií europarlamentu. Tento výplod chorých myslí dobre platených hláv oblieha už viac ako 20 rokov Európu a určuje smerovanie aplikovaných aktivít ako polapiť onú veľkú neznámu, ktorá kľudne lebedí v hlavách zúbožených Rómov,
bod C - p r a v o u  a nespochybniteľnou príčinou nespratného spôsobu nažívania markantnej väčšiny rómskej populácie je ich vlastný rodový produkt, ktorý tvarovala krutosť, potupa, obmedzovanie, núdza i prenasledovanie  a k o   východisko v núdzi - a k o  stratégia prežitia,  a k o  doktrína zachovania rodu, a k o   n á v o d   prežiť za každú cenu, za každých okolností v tom šírom svete bez ohľadu na platnosť existujúcich eticko-mravných i právnych noriem spoločenských systémov,
bod D - t e n t o   rodový produkt rómskej mysle je úchvatné a jedinečné dielo krutej histórie Rómov, ktoré zachránilo predkov dnešných Rómov pred vyhubením a dnes im slúži ako návod filozofie nažívania v závislosti na pomoci tých druhých, tak ako im to ukladá ich rodová abeceda - žiť naplno, ukájať svoje pudy, vášne i rozkoše, oddávať sa hrám a zábave bez zreteľa na názor tých druhých, s ktorými zdieľajú životný priestor,
bod G - t o u  veľkou neznámou - tým rodovým produktom rómskej mysle je ich vlastný rodový systém svetonázorovej a hodnotovej orientácie, ktorý sa odvracia od sveta tých, ktorí donútili Rómov okupovať maličké ostrovčeky zeme za humnami našich obcí i miest, ďaleko od intravilánov. V tomto ich systéme hodnotovej orientácie nie je priestoru pre interiorizáciu cudzích hodnôt a cností, pretože v ňom od nepamäti vládne všemocná pani rómskej mysle, ktorú som po viac ako 30 rokov objavil - obnažil donaha a pokrstil slovným novotvarom RÓMSKOSŤ - moderátorka nespratného spôsobu nažívania roduverných Rómov,
bod I - b e z  elementárnej znalosti identifikovanej sedmičky základných princípov filozofie tradičného spôsobu nažívania členov komunity - rómskosti, ktoré vo svojej dialektickej jednote tvoria spoločného menovateľa príčin strastiplného života Rómov, sú snahy vládnych kabinetov štátov Európy naivné, márne a zbytočné. Nulitná efektívnosť doterajších pokusov ako poľudštiť život Rómov je veľavravná, nepotrebuje komentár. V tomto nezmyselnom snažení budú novodobí mocipáni pokračovať len preto, že okrem nezáujmu a nespôsobilosti ako zbaviť Rómov ich ťažkého rodového bremena metódou znefunkčnenia základných princípov ich rodovej filozofie prežitia - rómskosti, prichádzame nielen o obrovské miliardové čiastky peňazí, ale i o celé generácie Rómov,
bod R - r i e š i ť  tzv. rómsky problém  n e z n a m e n á  ratovať Rómov na úkor daňových poplatníkov štátu Európy, ale im ukázať, ako sa majú a môžu zbaviť svojho ťažkého dedičného bremena, aby sa sami oslobodili zo závislosti na rodovej droge žiť životom podľa návodu všemocnej pani ich mysle - rómskosti, ktorá ich vytesňuje na okraj spoločnosti ako nehodných, nežiaducich a spoločensky diskvalifikovaných ľudských tvorov. K dosiahnutiu tohto cieľa je osudovo nevyhnutné urobiť  j e d n o d u c h ý  krok, ktorý znamená:

s p r í s t u p n i ť občianskej verejnosti pravdivé informácie o pravej, nie domnelej - fiktívnej príčine pretrvávajúceho sociokultúrneho zaostávania Rómov za spoločenským vývojom. Týmto krokom dosiahneme to, že samotní obyvatelia obcí i miest zmenia radikálne svoje postoje k strádajúcim Rómom, lebo pochopia, že Róm so svojim rodovým bremenom je otrokom vlastnej rodovej filozofie nažívania, že jeho nespratnosť, frustrovanosť a bezohľadnosť k hodnotám činorodej práce sú produktom rómskosti, ktorá je dielom ich rodovej filozofie prežitia - rómskosti.
            Za spoluúčasti širokých más občianskej verejnosti, ktorá pochopí skôr ako samotní Rómovia, čo je príčinou ich pohŕdania hodného, ale i srdcervúceho spôsobu nažívania, sa lámu obruče vzájomnej neznášanlivosti, nenávisti i vzájomných predsudkov a v súčasnosti so zastupiteľským zborom a pedagógmi základných škôl sa Rómovia vymaňujú zo zajateckej siete rodových tradícií - žiť svojsky v intenciách rodovej abecedy prežitia v závislosti na pomoci tých druhých.
                                                                               (z koncepcie K. Semana, 1997)Diagnostikovanou pravou príčinou rómskeho neduhu, je ich vlastný rodový produkt -
 r ó m s k o s ť - dedičný návod filozofie prežitia

                S v e t  ľudí civilizovanej Európy, ale predovšetkým jej občania rodu rómskeho by sa mali konečne dozvedieť skutočnú pravdu o pravej príčine hlbokého civilizačného prepadu tej časti  rómskej populácie, ktorá zotrváva v zajateckom žalári vlastných rodových tradícií a krokuje svojskými cigánskymi cestičkami života tak, ako im káže ich rodová abeceda prežitia v tom šírom svete, všade tam, kde je cítiť vôňu lacného chleba.
a - V reči zrozumiteľnej adresovanej tak členom akadémií vied v Európe a aj plne gramotným príslušníkom rómskych komunít, to znamená, že identifikovaním súboru činiteľov, ktoré v dialektickej jednote tvoria spoločného menovateľa príčin trvalého sociokultúrneho zaostávania Rómov za spoločenským vývojom, sa skončila etapa experimentovania ako poľudštiť život niekoľko miliónového spoločenstva strádajúcich Rómov.
b - V reči znalca filozofie života Rómov je primárnym zdrojom príčin ich vlastný rodový produkt, ktorý tvarovala dlhodobá potupa, ľudská zloba, nenávisť, pohŕdanie, núdza i prenasledovanie za ich rodový naturel a bezbrehú slobodomyseľnosť. Týmto rodovým produktom je  r ó m s k o s ť - filozofia púheho prežitia. Toto úchvatné a jedinečné dielo krutej histórie Rómov si pokojne lebedí v hlavách roduverných Rómov, a ako pani rómskej mysle moderuje ich nespratnú každodennosť.
c - V reči typickej pre promovaných tárajov, príživníkov vedeckého výskumu (Radičová a spol.), samozvaných expertov - romológov, ale najmä Európskych ministrov a eurokomisárov v spoločnom záprahu s europoslancami  je  p r í č i n o u  strastiplného spôsobu nažívania Rómov ich  n e v z d e l a n o s ť, c h u d o b a   a údajne i Csákyovské nedostatočné využívanie občianskych práv na potvrdzovanie svojej rodovej identity. O p a k  je pravdou, pretože toto sú už dôsledky. Príčinou je ich vlastný rodový produkt - r ó m s k o s ť - súbor návodov ako prežiť svojsky - po svojom a naplno.
d - V reči samotných strádajúcich Rómov, ktorí netušia, že ich zotročovateľom - katanom je ich rodový systém svetonázorovej a hodnotovej orientácie - rómskosť, s ktorou sú spätí pupočnou šnúrou, sú za ich nedôstojný život zodpovední gádžovia so svojimi postojmi, predsudkom a nenávisťou. A pretože gádžovia spravujú veci verejné, sú pri moci a majetku. Oni sú povinní solidarizovať so zbedačenými príslušníkmi rodu rómskeho - pomáhať im, aby mohli žiť svoj cigánsky život - potvrdzovať svoju identitu. V tejto nezmyselnej filozofii nažívania Rómov sa im dostáva podpory zo strany ich lídrov, občianskych združení a špičiek angažujúcej sa rómskej inteligencie Európy.
            V ď a k a  tejto zhubnej filozofii nažívania Rómov, ktoré tvarovala dlhodobá potupa predkov dnešných Rómov v závetrí civilizačných procesov, zostávajú miliónové masy rómskej populácie dobrovoľnými otrokmi vlastného rodového produktu. Základné princípy vyznávanej filozofie prežitia - rómskosti ich vytláčajú na perifériu spoločenských štruktúr ľudí civilizačného sveta - nie chudoba, nie vzdelanie, nie diskriminácia ani predpojatosť zo strany ľudí gádžovského sveta.
           

R ó m s k o s ť - ich abeceda nažívania, s ktorou sú spätí pupočnou šnúrou im zatemňuje myseľ, bráni reálne vnímať tok života, ctiť a rešpektovať všeobecné platné normy, normatívy, konvencie, štandardy i cnosti tých druhých, od ktorých sú závislí, aby ako tak prežili svoj úbohý život. Rómskosť je ich katanom - rómskosť je príčinou ich civilizačného prepadu až na samé dno ľudskej dôstojnosti.
            Z n e f u n k č n i ť - paralyzovať sedmičku základných princípov tradičného rómskeho myslenia je prvotným predpokladom k tomu, aby sme mohli započať postupný socializačný proces rómskeho etnika.
            M e t ó d a  rýdzo Slovenskej proveniencie čaká už viac ako 13 rokov na politika - štátnika Európy, ktorý si osvojí môj jednoduchý recept ako pripraviť komunity Rómov na to, aby nezávisle na trvalej pomoci a podpore krokovali tými istými cestičkami života ako každý chudobnejší, menej vzdelaný občan Európy. I chudobný a nevzdelaný občan môže nažívať v harmonickej zhode s ľuďmi, s ktorými zdieľa životný priestor.
                              
extrakt z prednášky p. Semana vybrala zo zvukového záznamu
                               Mária Horáčková - Galambošová, 18. 3. 2006 Č. Budejovice


O   R Ó M S K O S T I, ako o zdroji príčin nespratného spôsobu nažívania Rómov,
a l e b o
o pani rómskej mysle, ktorá moderuje krokovanie Rómov svojskými - cigánskymi cestičkami života, ktorá má na svedomí niekoľko storočné strádanie   R ó m o v

1. Rómskosť ako slovný novotvar, je synonymom svojráznej a jedinečnej filozofie nažívania ľudí, ktorí pre svoju rodovú nepokoru a bezbrehú slobodomyseľnosť, boli odsúdení k trvalému strádaniu v závetrí sveta civilizovaných ľudí.
2. Význam pojmu Rómskosť treba vnímať ako filozofiu nažívania Rómov vo svojom pomyselnom separátnom svete - ako filozofiu prežitia v tom šírom svete bez ohľadu na existenciu eticko-mravných i právnych noriem spoločenských systémov.
3. Rómskosť možno vnímať ako súbor núdzou a prenasledovaním tvarovaných návodov, scenárikov, stereotypov, schém, obradov, rituálov i vnemov - svojského nazerania i výkladu toku života v roli nehodných, nežiaducich a pohŕdania hodných tvorov.
4. Rómskosť možno chápať ako abecedu filozofie prežitia v tom nežičlivom svete gádžov. Pre Róma je každý pozemský tvor gádžo, pokiaľ nemá rómsky pôvod. I tí najprimitívnejší ľudia žijúci v hlbokej džungli sú gádžami.
5. Hlboko zakódovaná predstava vo vedomí Rómov o sebe samých ich predurčila k trvalému separovaniu sa, k budovaniu ostrovčekov života za humnami ľudí civilizovaného sveta, aby mohli žiť svoj vlastný cigánsky život naplno, aby sa mohli slobodne a neviazane oddávať svojím tradične vyznávaným hodnotám, vášniam i rozkošiam.
6. Rómskosť treba vnímať ako úchvatný a jedinečný systém svetonázorovej a hodnotovej orientácie ľudí, ktorý sa uzatvára svetu civilizovaných ľudí a svojím fungovaním na princípe sedmičky identifikovaných axióm udáva ráz i charakter rómskej každodennosti žitia.
7. Rómskosť je majstrovské dielo diabla ako prežiť v tom šírom svete za každú cenu na úkor tých druhých.
8. Rómskosť ako filozofia prežitia je de facto obrannou doktrínou rodu ako čeliť nástrahám osudu, ako si zachovať vlastnú rodovú identitu a ako odolávať sile vonkajších civilizačných vplyvov. Nakoľko tradičné rómske myslenie nie je pripravené ani spôsobilé na interiorizáciu cudzích - gádžovských hodnôt, cností, štandardov i konvencií, vykazuje prezentovaný spôsob nažívania Rómov, ktorým svet gádžov oprávnene pohŕda, značne vysokú spätosť i závislosti na Rómskosti.
9. Rómskosť je veľmi silnou rodovou drogou - paňou rómskej mysle, ktorá učí, navádza i núti vyznávačov tradičného cigánskeho spôsobu nažívania, aby krokovali ako kone s klapkami na očiach tými cestičkami života, ktoré im pred stáročiami vykolíkovala rómskosť za humnami civilizácie, aby zotrvali v zajateckej sieti svojich rodových tradícií.
10. Rómskosť je univerzálnym majstrom - producentom cigánskych huncútstiev, ktoré od nepamäti trápia i zarmucujú, desia i traumatizujú spolunažívanie všetkých tých, ktorých osud zviedol k zdieľaniu spoločného územia. Je škodnou, ktorá nivočí, devastuje, znehodnocuje výsledky činorodých ľudí, je bezohľadná a ničomná.
11. Rómskosť ako filozofia prežitia ako sa len dá, je nielen príživnícka, parazitná a špekulatívna, ale súčasne pre svoje majstrovské umenie je ochrankyňou rodu. Pred jej umením sklonila hlavu všemocná inkvizícia, páni králi, grófovia i sám zloduch Európy A. Hitler. Len komunistom sa na krátku dobu podarilo Rómskosť poslať "do disentu", pretože norma o príživníctve visela nad hlavami Rómov ako Damoklov meč.
12. Rómskosť, ktorá svojím špekulatívnym rozmerom a vynaliezavosťou je všetkými masťami sveta mazaná pani rómskej mysle, dokáže pre svojich roduverných príslušníkov rodu vyhotoviť nejednu objednávku, aby majority v štátoch sa povinne zapodievali otázkou ako Rómom pomôcť, aby prežili.
13. Rómskosť je doslova opiátom rodu, teplou náručou pre príslušníkov vyznávajúcich spôsob nažívania, ktorý im ponúka svojský orbis pictus. V ňom sú so svojím rodovým bremenom i s certifikátom strádania istým spôsobom šťastnejší, ako tí, čo v pote tváre v medziach noriem dorábajú svoj chlieb každodenný.
14. Rómskosť ako filozofia prežitia Rómov, ako súbor návodov ako vzdorovať nepriazni osudu, je moderátorkou životných krokov Rómov podľa nenapísaného scenára, v ktorom dominuje pudovosť - inštinktívnosť, slobodomyseľnosť, bezohľadnosť a nespratnosť.
15. Rómskosť ako pani rómskej mysle je nevidomá, nepozná a nectí žiadne normy, normatívy, medze, hranice ani prekážky. Cíti iba vôňu lacného chleba a s pomyselnými krídlami s vetrom v chrbte dokáže preletieť kamkoľvek, ak jej dovolíme, aby zneužívala normy o slobodnom pohybe ľudí.
16. Rómskosť je unikátnym divom sveta, raritou nielen povestne známou neúctou k všeobecne platnej normatívnosti v nažívaní ľudí civilizovaného sveta, ale tým, že je bezohľadná, až vandalská k hodnotám prírody, že nivočí, ničí i pustoší prírodné prostredie. Identifikovaná axióma tradičného rómskeho myslenia usvedčuje Rómov, že v škále ich postojov k životu a jeho hodnotám, absentuje i taká cnosť, ako je nažívanie v symbióze s prírodou, ktorá je typická pre primitívne kmene v hlbokej džungli.
17. Rómskosť ako najrozporuplnejšie dielo histórie, ktoré tvarovala potupa, obmedzovanie i prenasledovanie putujúcich Rómov, nemá ani len obdobu, tobôž paralelu v živote ľudí na tejto planéte. Pilieru a sedmičke základných princípov filozofie nažívania Rómov, nie sú a nemôžu byť blízke cnosti, akou je ohľaduplnosť, rešpekt, tolerantnosť či tabu.
18. Rómskosť so svojou všemocnou ideou prežiť za každú cenu (pilier filozofie prežitia Rómov) a sedmičkou obnažených princípov, ktoré udávajú ráz i charakter nespratnému spôsobu nažívania Rómov, tvoria spoločného menovateľa príčin ich civilizačného zaostávania za spoločenským vývojom o niekoľko storočí. Do roku 1994 veľká neznáma, záhadná a tajuplná sila, bola po 30 rokoch bádania odhalená ako primárny zdroj príčin cigánskych huncútstiev a trvalého strádania Rómov.
19. Rómskosť je pečaťou - osvedčením k spôsobilosti Rómov zanášať príkorie, pohŕdanie, znevažovanie, obmedzovanie i odstrkávanie, ale najmä spôsobilosti nažívať v neznesiteľných životných podmienkach v rozháraných vnútrokomunitných pomeroch, v ustavičných rodinných sporoch a vo vzájomnej neznášanlivosti. Rómskosť prostredníctvom základného piliera svojej moci dokáže Rómov zjednotiť len v okamžiku hrozby komunite, ale nedokáže zjednotiť Rómov, aby dbali o svoju dobrú povesť a v pokore usilovali o konsolidáciu vnútroetnických pomerov a ašpirovali na zmenu svojho spoločenského postavenia v spoločnosti.
20. Rómskosť ako škodná rodu, je zanovité, tvrdohlavé, trucovité, nenásytné a nespratné cigánske huncútstvo, ktoré ovláda mysle niekoľkých miliónov Rómov vo svete,  určuje priority rómskej každodennosti žitia a spravuje veci cigánske v komunitách Rómov.
21. Rómskosť ako pani rómskej mysle so svojím hlbokým ukotvením vo vedomí Rómov, drví, drtí, neutralizuje i torpéduje cudzie - civilizačné vplyvy, aby tak "uchránila" roduverných vyznávačov tradičného cigánskeho spôsobu nažívania pred gádžovskou zošnurovanosťou, pred rozkladom svojej cigánskej ríše. Rómskosť, ktorá je produktom tej časti mozgovej hmoty, ktorú naša veda pomenúvala splašené kone, tak blokuje od nepamäti činnosť kognitívnej časti mozgu Róma.


22. Rómskosť je blokádou kognitívnej časti mozgovej hmoty Róma, má na svedomí zložito prebiehajúce procesy ich poľudšťovania - socializácie a následnej integrácie ako štátoobčiansky spôsobilých ľudí. Vďaka tejto Rómom a i politikom neznámej sile, žije prevažne markantná časť rómskej populácie v jej putách. Škodnou ovládaná rómska myseľ škodí Rómom i tým druhým, ktorým Rómovia závidia, že žijú v dôstojných podmienkach života.
23. Rómskosť svojím detailným obnažením prostredníctvom výskumu odhalila, v čom tkvie jej sila, čo dokáže a čoho je schopná v živote Rómov. Ako rodové bremeno, ako vlastný rodový produkt, ako páni rómskej mysle, ako správkyňa vecí cigánskych v komunitách i ako moderátorka krokovania Rómov svojskými vykolíkovanými cestičkami života, je najstarší mocipán vo svete, ktorý nepotrebuje splnomocnencov, radcov, poradcov a ministerstvá, aby prostredníctvom sedem znakovej abecedy tradičného nažívania ovládal miliónové masy príslušníkov rodu rómskeho.
24. Rómskosť je vladárkou širočizného sveta Rómov, ktorý je roztrúsený na niekoľkých tisíckach maličkých ostrovčekoch pôdy za humnami našich obcí i miest, pokiaľ si nezriadila v mestských štvrtiach svoje ghetá, aby jej vyznávači prezentovali svoje cigánske huncútstva priamo pred zrakmi gádžov. Do ghét i na ostrovčeky rómskych osád je vstup voľný. Zákaz vstupu má len "CTIHODNÁ DôSTOJNOSŤ". Tá nesmie - nemôže zostúpiť z výšin článkov chárt, listín, ústavných zákonov i zmlúv, aby prekročila prahy rómskych chatrčí, kým v hlavách Rómov šarapatí Rómskosť. Tá nedovolí, aby cudzie gádžovské maniere nachádzali ohlas u nej žalárovaných Rómov.
25. Rómskosť má i svoje čaro i pôvaby. Je majsterkou umenia ako dokáže obratne manipulovať svojimi vyznávačmi cigánskeho spôsobu nažívania. Dokáže v malom okamžiku primäť trúchliacich, bedákajúcich i uplakaných Rómov postaviť sa na nohy hudbou, tancom a spevom. Je najväčšou umelkyňou sveta, ktorá hojí bolestivé rany rómskej duše relaxom, ktorý dokáže chytiť za srdce i toho najzarytejšieho nacionalistu či odporcu ľudí rodu rómskeho. Vďaka tomuto umeniu relaxovať neupadajú Rómovia do beznádeje a skryte v hĺbke svojej duše veria, že sa nájde liek na ich veľký neduh.

Uvádzame len 25 z 33charakteristík, ktorými autor charakterizuje primárnu príčinu cigánskeho spôsobu nažívania
                                                                                                                                                             Karol Seman v Nitre 07.07. 1997
___________________________________
Dôležitá poznámka
Ak by sa medzi ústavnými činiteľmi Európskej 27 našiel jediný štátnik, ktorý by si osvojil zmysluplnosť uvedených charakteristík zdroja príčin sociokultúrneho zaostávania Rómov za spoločenským vývojom, došlo by v bývalých štátoch socialistického tábora k tichej niekoľkotýždňovej revolúcii v hlavách občanov rodu rómskeho, ktorá by podľa metodiky K. Semana vyplavila z mysle Rómov ich cigánske huncútstva. Týmto očistným procesom by sa markantná väčšina roduverných Rómov zbavila raz a navždy svojho rodového bremena - rómskosti.


1.                                 Na tento spis, ktorý bol rozposlaný do EÚ – 33 osobnostiam verejného i politického života, reagoval iba  f o r m á l n e  Barroso, bez toho, aby o spise niečo vedel. Jeho úradníci si text nenechali preložiť do angličtiny, aby porozumeli textu, a tak to prenechali na expertov Špidlovho kabinetu. Korunovaní hlupáci Špidlu odhaľujú, kto spravuje náš Európsky každodenný život – kam speje Európa.

2.                                 Ani sultanát SR na čele s Ficom, ani paša Paška so svojím teamom 149 poberateľov slušnej gáže nereagovali. Ich cigánska pliaga nezaujíma – ani unikajúce miliardy z vrecka daňových poplatníkov, ktorí financujú veľkopanské huncútstvo novodobých demokratických mocipánov.

3.                                 Nereagoval ani tretí sektor, ktorý si hrá na kontrolóra demokracie. Oni najviac parazitujú na obliehaní zdroja príčin cigánskych huncútstiev, ktorý Seman odhalil pred 17 rokmi a pomenoval ho slovným novotvarom RÓMSKOSŤ – všemocná pani rómskej mysle.                             
         J.Galamboš, Bc 9.8.2008
                      žiak K. Semana

GUIDE OF PRINCIPAL APPROACH
TO SOLVE PROBLEMS OF CIVILIZATIONS OF
GYPSIES IN EUROPEAddressed:
Prime Minister of European Commission
Commissar of European union
Directory of European parlament
Author and interpreter: Karol Seman, M. Medveďovej street nr. 21

Bratislava, Slovakia 2008/6


4.    Nie inak sa zachoval bohabojný kresťan, sám J. Ámos Figeľ  v pozícii eurokomisára. Zatiaľ čo Barroso so Špidlom i Potočníkom sa formálne poďakovali za ponúknutý návod, on ako ortodoxný katolík, opomenul vnímať svojho krajana ako blížneho. Moc mu zatemnila myseľ a tak  cnostné desatoro bolo opomenuté. Ani na ďalšie dva listy nereagoval, v ktorých som ho vyzýval, aby zavelil  v komisii k zmene kurzu ako „pokresťanštiť“ Rómov vôbec. On všetko prenecháva na Boha, ktorý pri toľkých svinstvách na zemi už nestíha pojať Rómov do svojho programu, pokiaľ to nie je tak, že Rómovia musia trpieť na zemi, aby po smrti odišli do skutočného neba a nielen na filmovom plátne. 
                                                       
J. Galamboš, Brno 9. 8. 2008
(14 listov)


Adresované dobre živeným hlavám v EÚ na čele s J. M. Barrosom a jeho eurokomisármi
Brno - Slatina 25. 5. 2011
J e d e n  z mála civilizačných problémov našej novodobej histórie, ktorý od nepamäti neprestajne trápi i zarmucuje, desí i traumatizuje, sa napodiv stále viac vzmáha napriek tomu, že mocní tohto sveta počínajúc Barrosom a končiac posledným z A R M Á D Y ústavných činiteľov Európy, mu vyhlásili vojnu a z fondov Európskej únie financujú jeho obliehanie ako nedobytnej bašty.
            Páni a dámy Barrosovci, europoslanci, premiéri vlád štátov Európskej únie, nastal čas, aby ste sa prestali schovávať pod sukňami mladučkej Demokracie a v roli promovaných tárajov zavádzali občiansku verejnosť Európy, zdierali daňových poplatníkov na financovanie stupídnych aktivít ako poľudštiť život ľudí rodu rómskeho, ako ich odnaučiť od nespratných móresov a naučiť ich, aby krokovali gádžovskými cestičkami života.
            Ak by ste mali skutočný záujem zmocniť sa pravej podstaty cigánskych huncútstiev, mali ste venovať 15 minút času tomu, aby ste si osvojili už 13 rokov staré vety, ktoré vyslovil objaviteľ primárneho zdroja príčin civilizačného prepadu Rómov a ich trvalého socio-kultúrneho zaostávania za spoločenským vývojom. Jedna zo siedmich má takéto znenie: "Príčinou strastiplného spôsobu nažívania zúbožených Rómov je ich vlastný rodový produkt, ktorý tvarovala potupa Rómov v závetrí civilizačných procesov a volá sa  r ó m s k o s ť." Druhá veta: "Rómskosť je jedinečný a svojrázny systém svetonázorovej a hodnotovej orientácie, ktorý funguje na princípe bezbrehej slobodomyseľnosti, rodovej nepokory, hlboko ukotveného pocitu menejcennosti, animálnosti atď., atď."
            S t a č i l o porozumieť významu týchto slov a dnešné rómčiatka by už najmenej 10 rokov usadali do školských lavíc bez batôžteka zhubnej filozofie svojho rodu a ich rodičia by sa všemožne usilovali vzdať sa svojej závislosti na rodovej droge rómskosti, aby bez väčších problémov nasledovali kroky gádžov a nažívali v pokore ako chudobnejší občania svojich štátov.
            Na dosiahnutie tohto stavu nepotrebujeme fondy ani úradníkov, ktorí organizujú honosné konferencie, semináre v najdrahších hoteloch ako eurokomisári, ministri vlád a podobne, aby diskutovali o riešení problému, ktorý nedokážu ani len správne pomenovať, aby diskutovali o otázke ako čerpať fondy EÚ na trvalé obliehanie pravej podstaty problému.      J e h o veličenstvo Rómskosť, ktoré si dlhodobo lebedí v mozgovej hmote roduverných Rómov a moderuje nespratný spôsob nažívania Rómov nehodno vyplaviť - zneškodniť táraním ministrov školstva o vzdelávaní Rómov či smernicami- plánmi eurokomisárov ako boli J. Amos Figeľ, Špidla, NOTABENE pán noblesný táraj M. Šefčovič.
            Pán Barroso, po dlhodobej chorobe nášho bývalého univerzitného učiteľa - objaviteľa pravej príčiny strastiplného spôsobu nažívania roduverných Rómov, Vás naposledy úpenlivo prosíme a žiadame, aby ste zastavili ten nezmyselný kolotoč ako zavádzať občiansku verejnosť, ako zdierať daňových poplatníkov, ktorí financujú  Vaše veľkopanské huncútstva, pred ktorými sa hanbou červená i to pravé - nefalšované huncútstvo Rómov.
            My, jeho bývalí študenti, sme ho po návrate do života presvedčili, aby Vás presvedčil o nevyhnutnosti zmeniť filozofiu prístupu pri oslobodzovaní Rómov z ich niekoľko storočného žalára, v ktorom žijú spútaní ako otroci                   r ó m s k o s t i  filozofiou prežitia za každých okolností v tom šírom svete. Náš hlas si vypočul a na Deň učiteľov, 28. marca 2011 nám odovzdal spis na 7 stranách s prílohou pod názvom  Nová filozofia prístupu ako naložiť s civilizačným neduhom v živote rómskych komunít štátov E u r ó p y (viď košieľka spisu z marca 2011).
            Tento spis bol rozoslaný eurokomisárom, europoslancom, predsedom straníckych frakcií europarlamentu, predsedovi i podpredsedom europarlamentu, hlavám štátov EÚ, veľvyslancom, pápežovi, ústavným činiteľom V 4 a ústavným činiteľom Slovenska. Odpovede - stanoviska sme sa nedočkali. Pokus Maroša Šefčoviča, ktorý bezhlavo reagoval, Vám prikladáme ako prílohu, aby ste vedeli, akých erudovaných úradníkov zamestnáva EK.
            Napriek tomu, že ste už po druhý raz pohrdli návodom na riešenie daného problému v komunitách Rómov, sme sa rozhodli Vám k tomuto poslednému listu, v poradí už 16-temu, priložiť trojstránku listu, ktorý sme pripravili podľa textov zo zápisníka p. Karola Semana a jeho vystúpení.
Pán B a r r o s o, ráčte sa správať ako zodpovedný politik - demokrat, ktorý prisahal na svoju česť a svedomie, že bude služobníkom pre všetkých občanov únie, kam patrí mnohomiliónové spoločenstvo Rómov. Na záver Vám i Vašim eurokomisárom zopakujeme múdre slová nášho učiteľa k danej problematike.
Rovnako ako slovenské vládne garnitúry od roku 1998 i európska komisia i Rada Európy ignoruje novú filozofiu prístupu a postupuje v experimentovaní ako polapiť im neznámeho producenta cigánskych huncútstiev. Rodové bremeno s hlbokým ukotvením v mozgovej hmote nehodno vyplaviť bezduchým táraním o sociálnej a ekonomickej integrácii Rómov.
            To, čo novodobá elita moci i vedátori našich akadémií vied považujú za príčinu, je už dôsledok. Pre všetkých súčasných garantov i riešiteľov daného problému je príčina strastiplného života Rómov veľkou neznámou, a to aj napriek tomu, že bola sprístupnená občianskej verejnosti v rokoch 1998 - 2000.

za skupinu zvestovateliek novej filozofie prístupu ako poľudštiť život Rómov Európy Jaroslava Dvořáková, Mgr a M. Horáčková, rodená Galambošová

P.S. Na Vašu reakciu už 6. rok čaká p. Karol Seman, M. Medveďovej 21, B R A T I S L A V A  5                                                                                                                                                                           
EVROPSKÁ KOMISE
Kabinet komisaře Vladimíra ŠPIDLY                                                                                                   r eakcia na list Špidlovho miláčika
Jan JAŘAB
Člen kabinetu                                                                                                                                     
- p. eurokomisár Špidla, kde ste splašili diplom sociológa?  Na Karlovke určite ťažko, pretože     
  tam sociológiu i filozofiu študoval náš bývalý učiteľ a pol. ekon. u O. Šika,
-v 21. storočí vykladať sociálne skutočnosti (nespratnosť Rómov) prostredníctvom mechanistickej teórie je ukážka toho, že ste sa pomiatli. Takýto prístup mohli aplikovať komunisti, ktorí mali účinný nástroj ako donútiť Rómov, aby sa živili prácou, pretože bol dostatok lopát, rýľov a krompáčov. Komunisti si mohli dovoliť aplikovať učenie mechanistov, lebo nad hlavami Rómov visel Demaklov meč.
-Vy to máte v hlave domotané a spoločne s Amosom Figeľom, Potočnikom a hlavne so svojím šéfom J. Barossom. Vy ste mali odísť do Gruzínska a pomáhať pri reparácii rozbombardovanej infraštruktúry. Vám nevadí, že rómske deti pijú vodu z potoka, nemôžu sa umývať, kúpať, spia na zemi a Vás trápi neeurópsky problém Gruzíncov. Toto je príklad, ktorý Vás usvedčuje, že nemáte o filozofii problému Rómov absolútne šajnu a ani záujem riešiť daný problém..
                                                             bakalárik J. Galamboš                        
Vážený pane Semane,                                                                                   v Bruselu, dne 20.6. 2008     
                                                                                 D/972
Jménem prezidenta Evropské komise José Manuela Barrosa, komisaře pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimíra Špidly a komisaře pro vědu a výzkum Janeze Potočnika, Vám děkuji za Váš květinový dopis týkající se Rómů a „romství“. Věřím, že se na mne nebudete zlobit, že odpovídám v češtině.
                                                           „Pane, nejedná sa o list, ale o spis – 14 listov!“
Oceňují Vaše úsilí pomoci Rómům k tomu, aby žili důstojným životem. Váš podnět je v mnohém zajímavý, i když diskuse o Vaši charakteristice „romství“ jako kultury „úniku před realitou“ by příslušela spíše etnografům než úředníkům Evropské komise.
Rád bych Vás upozornil na existenci programů terénní sociální práce v romských komunitách, které se na Slovensku, v České republice i v dalších zemích rozvíjejí. Je náplní práce terénních sociálnych pracovníků, kteří pracují s Romy či jinými osobami žijícími v problematických sociálnych poměrech, aby nejen pomáhali řešit konkrétní problémy komunít a jednotlivců, ale aby tyto jednotlivce rovněž motivovali ke konstruktivní spolupráci. Většinou sice nepřinášejí tak zásadní obraty, v jaké doufá Váš návrh, ale nepochybně přispívají k emancipaci sociálně slabých jednotlivců a posilují jejich schopnost řešit vlastní problémy. Právě profesionální a přitom empatická sociální práce přímo v terénu je jedním z postupů, který může Evropská komise členským zemím rozhodně doporučit.
S přátelským pozdravem
                                                                                              vlastnoručný podpis Jařába

... pán Jařab, kde ste absolvovali základnú školu? - viete, že vety, ktoré ste položili na papier sú produktom chorého mozgu? Vy ste si  úmyselne poplietli pojmy - rómskosť, ktorý je výrazom tradičného cigánskeho myslenia ako prežiť s pojmom romství, čo v češtine znamená společenství lidí rodu  rómskeho.
- prosím Vás, kde ste sa naučili takýmto nehoráznostiam a špekuláciám? Nehanbíte sa? Veď Český národ je národom duchaplných ľudí. Ja českému národu vďačím za to čím som. Nezabúdajte si riadne prečítať pasáž o funkčnosti základných princípov rodovej filozofie Rómov – o rómskosti.
    Váš spoluobčan do r. 2007 J. B. Galamboš
Evropská komise, Rue de la Loi 20                                                                    
Tel:+32 2 29 88191

EURÓPSKA KOMISIA
GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti                                                                            
Rovnosť žien a mužov, opatrenia proti diskriminácii, občianska spoločnosť
                                              
                                                                                              V Bruseli, 20/08/2008
                                                                                              SYBIL-2008-A5003-D1840

                                                                                              Pán Karol Seman
                                                                                              M. Medveďovej 21
                                                                                              Bratislava
                                                                                              Slovensko

            Vážený pán Seman,
            V mene predsedu Barrosa by som Vám chcel poďakovať za Váš list zo 7. júla 2008.
            S poľutovaním vníma skutočnosť, že sa nedokážete stotožniť s odpoveďami, ktoré ste dostali v reakcii na Vami predložený dokument „Guide of principal approach to solve problems of civilizations of Gypsies in Europe“.
            Rád by som zdôraznil, že Európska komisia berie problémy rómskych komunít veľmi vážne. Nemám pocit, že je namieste hodnotiť prácu Komisie ako „nezodpovednú“ alebo ako „chorobný výplod mozgu“.
            Dovoľte mi prosím, tiež poznamenať, že riešenie takého komplexného problému, akým je sociálne vylúčenie väčšiny Rómov z európskych spoločností, si vyžaduje komplexnejšiu odpoveď než zmenu rómskej identity.
                                                                                                    
                                                                                                          Štefan OLSSON
                                                                 vedúci oddelenia


Pán Olsson, ešte raz Vám zopakujem – že  r ó m s k o s ť je primárnym zdrojom príčin
strastiplného spôsobu nažívania Rómov. Len keď sa Róm vzdá toho, aby
potvrdzoval svoju identitu a nechcel žiť cigánskym spôsobom, len potom
sa mu otvárajú dvere do spoločenských štruktúr. Rómska identita sa rovná
tomu, čím pohŕdate i Vy a celá civilizovaná Európa. Rómovia sa musia
vzdať svojej rodovej filozofii - rómskosti, aby nezaťažení, zbavení rodového
bremena vládali krokovať tými istými cestičkami ako gádžovia. Rozumeli
ste mi?
Zapíšte si za uši, pán Olsson, že rómskosť sa uzatvára svetu civilizovaných
ľudí, že ignoruje gádžovské mravy, cnosti i hodnoty. Rómskosť je veličenstvom
rómskej mysle a Vy ste táraj, špekulant, ktorý pre obhajobu európskych
smerníc predá svoju hriešnu dušu. Ste lokaj, poskok a naivný hlupák. Viete,
že filozofia života Rómov je založená na prežití!
                                                                                                                                                        
           J. B. Galamboš 8.9.2008                                                                                                                                         
P o s l e d n é  v a r o v a n i e
                                                                                                                                                                            17. 11. 2008 v Brne,  4. list

Vážený predseda vlády, p. Fico, 
je to posledný list, ktorým Vás upozorňujem, že na dobre mienené rady ste nebrali ohľad a pokračujete v tej stupídnej filozofii prístupu k problematike Rómov ako ju obliehať. So svojím geológom Čaplovičom pokračujete v tom, čo naštartoval Dzurinda so svojím chemickým technológom - expertom na prebaľovanie civilizačného problému do alobalu národnostnej menšiny. Jeho problém - neduh Rómov absolútne nezaujímal. Jeho zaujímalo iba jedno, aby rómska nespratnosť stále viac provokovala verejnosť a on mohol vytrubovať do sveta, že národnostná menšina Rómov nemá náležité podmienky pre potvrdzovanie svojej identity ako národnostná menšina Slovenska. Túto špinavosť mu toleroval Dzurinda i Európska komisia s komisárom Wollebekom.

                Csáky potreboval, aby mu Rómovia naleteli na lep a pomohli mu zvádzať zápas o presadzovanie košútovštiny na Slovensku.
                Absolútne ste pán premiér neprejavili záujem o text, ktorý som Vám poslal pred pol rokom a žiadal Vás, aby ste zmenili filozofiu prístupu a započali s principiálnym riešením problému tak ako to môj učiteľ Seman vo svojej koncepcii nalinajkoval. Na jeho koncepciu nepotrebujete aparát úradníkov ani obliehačov cigánskych táborov. Stačí jediný človek, ktorý ovláda semanovskú metódu lámania obručí skostnatenej filozofie prežitia Rómov.
                Zopakujem Vám postupnosť krokov: zrušte, odvolajte všetko čo dosiaľ vlády schválili v podobe uznesení, verdiktov, projektov, komisie, rady i úrad splnomocnenca pre táranie o probléme, ktorému nik z Vás absolútne nerozumie.
Odsávate zbytočne korunky daňových poplatníkov na stoličky pre príživníkov. Úrad splnomocnenca Vám nemôže zabezpečiť alibi pred občianskou verejnosťou, že sa snažíte problém riešiť, že ste demokrat, že Vám na zbedačenej mase Rómov záleží. Prestaňte hrať tú naivnú a hlúpu komédiu Csákymu.
 - sprístupnite občianskej verejnosti novú filozofiu prístupu, ktorú vypracoval môj učiteľ už v r.1999 a ponúkol ju Csákymu. Ten pochopiteľne nereagoval. On nechcel riešiť problém, ale chcel, aby rómsky hendikep značne rezonoval a mohol tak vykrikovať do sveta svoju stupídnosť o nažívaní národnostných menšín na Slovensku.
 - prijmite jedného na polovičný úväzok, ktorý Vám vyškolí stovky, tisícky ľudí - starostov, primátorov, pedagógov, úradníkov školských inštitúcii a. i.

 - prestaňte konečne veriť táraninám Čaploviča o výchove a vzdelávaní rómskych detí. On má zvrátenú logiku, u neho ryba smrdí od chvosta. On nevie, že ak chce urobiť jediný zmysluplný krok, musí začať u dospelej populácie, aby sa zbavila cigánskych huncútstiev, aby neodovzdávali deťom štafetu Rómskosti - Cigánsky šlabikár nažívania v závetrí civilizácie.
 - potrebujete vyškoliť v rómskych osadách stovky gramotných jedincov, ktorí po absolvovaní kurzu - Filozofia rómskeho myslenia, budú garantmi, že rozhárané vnútro a komunitné pomery sa začnú konsolidovať, že budú vznikať vnútro- osadové mechanizmy, ktoré zabezpečia monitoring i prevenciu pred prejavmi i tendenciami sociopatologických javov.
 - Rómovia do 55 roku by podľa Semanovej koncepcie mali povinne absolvovať večerné akadémie Štátoobčianskej výchovy, kde im vyškolení odborníci sprístupnia ich rodové bremeno - škodnú, ktorá im bráni reálne vynímať tok život, rozumieť základným zákonitostiam, ale predovšetkým ukážu im spôsob, ako sa majú zbaviť svojej závislosti na rodových hodnotách, medzi ktoré sa hodnota vzdelávania nedokáže vpratať. Pre vzdelanie v uzavretom systéme svetonázorovej a hodnotovej orientácie Rómov niet priestor pre učenie, poriadkumilovnosť, systémovosť, zodpovednosť, činorodosť atď. Ich zaujíma zábava, hry, spievanie, tancovanie, lebo sa naivne nazdávajú, že takto si naklonia gádžov. Na šťastie gádžovia nie sú takí naivní ako Váš Dušanko a za ich natriasačky im nebudú tolerovať ich produkované cigánske huncútstva.


Stručne - Rómovia musia povinne absolvovať proces - očistec a až potom môže Čaplovič tárať o vzdelávaní. Najprv etapa oslobodzovania Rómov z moci všemocnej sily - Rómskosti, ktorá je ich rodovou drogou.
   Začnite, pán premiér, myslieť svojou hlavou, nie hlavou geológa – táraja.
                 S pozdravom J. B. Galamboš, Bc., žiak a stúpenec učenia K. Semana
Pane,  prestaňte ignorovať občana štátu, ktorý Vás žiada, aby ste ráčili zmeniť svoj postoj i prístup k problematike strádajúcich Rómov. Prečo nereagujete na listy, ktoré Vám ponúkajú svojím obsahom pomoc?      

Z tajne nahrávaného rozhovoru s učiteľom na dôchodku K. Semanom

v jeho penzióne, v Bratislave

Veľký piatok 6.4.2012
-          Pán Seman, rada by som vedela, čo by ste odporúčali Ficovmu kabinetu v kontexte problematiky Rómov.
"Robko môže byť slávny, ak naštartuje zmysluplný proces principiálnej demontáže mechanizmov tradičného rómskeho myslenia mojou jednoduchou metódou, ktorá je tak nákladná - koľko stojí vyškolenie starostov, primátorov a vybraných jedincov s cigánskych osád, enkláv či ghét. Samostatného 3-dňového školenia by sa mali zúčastniť učitelia zákl. škôl všade tam, kde žijú početnejšie skupiny Rómov.
Ak pozná primárny zdroj príčin cigánskych huncútstiev p. starosta obce, primátor, udrie sa po gebuli aká je jednoduchá cesta k cigánskej duši. Im treba sprístupniť sedmičku základných axióm filozofie nažívania Rómov, nie počúvať nezmysly Dušanka a všetkých ministrov, že vzdelávaním Rómov sa skončí ich trápenie.
Do uzavretého systému svetonázorovej a hodnotovej orientácie nehodno naliať hodnotu vzdelania. Daný systém treba najprv nahlodať a následne znefunkčniť, tak, aby sa z mysle Róma vyplavila zhubná rómskosť - návod na prežitie v závislosti na pomoc gádžov - štátu. Až po tejto "očistnej etape rómskej mysle" možno nalievať do hláv Rómov všetko to, čo nevyhnutne je potrebné k ich pokore, k trpezlivému učeniu sa žiť podľa gádžovských noriem, štandardov. Podľa Freuda i partnerku treba najprv pripraviť na obojstranný pôžitok z milovania. Bez absolvovania tejto niekoľko týždennej etapy v rámci večerných akadémii je naše počínanie voči Rómom akt znásilňovania - vnucovania im toho, čím oni pohŕdajú alebo nedoceňujú.
Tento proces okrem učiteľov ZŠ si nevyžaduje úradníkov, asistentov, riešiteľov parazitujúcich občianskych združení. V obciach a mestách je veľa seniorov, ktorých prostredníctvom funkčných zložiek spoločenského systému možno zainteresovať na aktivitách ako zbaviť Rómov ich ťažkého dedičného neduhu - rómskosti. Ministri zdravotníctva, školstva a kultúry by mali hneď zajtra naštartovať proces prípravy na realizáciu môjho projektu - Lámanie obruči zhubnej filozofie Rómov. Jeden jediný znalec mojej koncepcie dokáže za mesiac vyškoliť starostov, zastupiteľov obcí a miest, ale i vybraných pedagógov obcí SR, aby si osvojili metodiku ako znefunkčniť torpédo v cigánskom myslení - rómskosť. Rómskosť torpéduje osvojovacie procesy prvkov civilizovaného spôsobu nažívania. Všetko ostatné čo podnikáme  vo vzťahu k Rómom, je obliehanie zdroja príčin strasti plného života Rómov, je mlátením prázdnej slamy za peniaze daňových poplatníkov.
Vari je umením naučiť osadníkov Rómov ako sa vyrábajú nepálené tehly, aby si postavili murované domy tam, kde je to možné? Ja som to zažil na Slovensku v obci Lastomír, keď som sa ako 12- ročný vrátil z Prahy do rodnej obce /on chcel zomrieť s rakovinou čriev v rodisku/. JRD iba poskytlo Rómom celty i plevu a sami si vyrábali tehly. Choďte sa pozrieť do Lastomíra, či tam nájdete od roku 1957 osadu. Rómovia žijú na piatich miestach na konci ulíc a majú lepšie domy ako bývalí sedliaci.
Minister poľnohospodárstva by sa mal zamyslieť, či by nebolo múdre zriaďovať malé farmy pre niekoľko rómskych rodín pod vedením gádžov. Pre rómskych nezamestnaných mužov treba nájsť prácu ako to robili komunisti. Bývali v maringotkách a putovali za prácou ako to nalinajkoval ich šéf - gádžo na cestách, pri opravách, pri stavbách a úprave brehov tokov riek. Ja som to videl v Božanoviciach pri Prahe. Tam Rómovia z východu po r. 1946 pracovali na oprave všetkého, čo organizácia požadovala. Rómovia bývali v maringotkách alebo provizórnych drevených /skladacích/ domoch so spoločným WC a vodou + sprchou. Mnohí z nich sa po návrate na Slovensko neocitli v cigánskom tábore, ale v mestách v štátnych bytoch. Títo Rómovia majú len svoj pôvod a nič viac spoločného s tým, čo nám ponúka Chánov, Luník, atď. Na koniec by Fico mal uvažovať ako zainteresovať cirkev pri riešení daného problému. V obci Lastomír, kde som vyrastal od 12-tich rokov do maturity, sa angažoval evanjelický kňaz Čontofalský a svojím povzbudzovaním nalieval Rómom do žíl silu, aby si v pote tváre budovali raj na Zemi. Nekázal im o viere a bohovi, ale o činorodej práci, o potrebe bojovať o svoje miesto pod slnkom.
Milá Jaruško, je toho veľa, čo by som Robovi poradil, ale ako sama vidíš, on o to nestojí a bude pokračovať v obliehaní cigánskeho huncútstva ako tí pred ním a bude sa podriaďovať stupídnej koncepcii EK a bude vyhadzovať eurá na nezmysly, akých je schopný podpredseda - komisár Šefčovič a jemu podobný eurokomisár s maskou humanistu a hranou noblesou, alias ortodoxný veriaci J. Figeľ."
   Tu skončil záznam, ktorým som sa previnila, že som človeka, ktorého obdivujem podviedla. Urobila som to preto, že p. Seman je hrdý a nechce sa vnucovať mocným tohto sveta. 
Jaroslava Dvořáková, rodená Zemplínčanka, ktorá žije od 11-tich rokov v Čechách, bývalá žiačka p. Semana.
O t v o r e n ý  list
katolíkovi J. Figeľovi,  ktorý pohrdol svojím blížnym v čase, keď  s u p l o v a l  J. A. Komenského v EÚ
                P á n  bývalý  e u r o komisár, ak by ste používali mozgovú hmotu na úrovni žiaka obecnej školy z Malužinej a neboli zaťažený predstavou, že spôsob nažívania Rómov je dielom Božím (prečo ho považujete za takého zlomyseľného), porozumeli by ste textu, ktorý som Vám napísal a prosil, aby ste zavelili k štartu, ako pokoriť producenta nespratných obrázkov i desivých príbehov, ktoré nám cigánske huncútstvo produkuje od samej nepamäti. Katolícka cirkev by sa mala za Vás hanbiť, že ste sa zachovali ako netvor, ktorý prehliada neduh Rómov ako šíre lány.
            Vy ste tisíckrát horší ako Váš bývalý šéf, eurokomisári Špidla, Potočnik, či predseda EP. Tí traja sa aspoň formálne poďakovali listom za moju snahu, ale Vy ste ani nereagovali aj napriek tomu, že som Vás na to upozornil štyrmi listami a dal na vedomie Vášmu nadúvajúcemu sa Hrušovskému. Ak by ste sa správali keď už nie ako politik - štátnik, tak aspoň ako kresťan, nepohrdli by ste návodom, ako tou najjednoduchšou semanovskou metódou naložiť s problémom, ktorý oblieha Európou a stáva sa nočnou morou pre mnohých radových občanov, ktorých osud zviedol k spolunažívaniu s civilizačne handicapovanou masou ľudí rodu rómskeho. Aj keď som sa vyregrutoval z rodiny Rómov, viem, že takmer   90 % viny na tom ako nažívajú cigáni a gádžovia, majú samotní Rómovia. Ich zhubná filozofia prežitia, ktorú obnažil môj učiteľ K. Seman (viď. rómskosť) má na svedomí trvalý stav konfliktov. Dve diametrálne odlišné filozofie života ľudí - gádžovská a rómska, sa nemôžu vzájomne tolerovať, nemôžu koexistovať vedľa seba, pretože sa vzájomne vylučujú.
            Ak by aspoň jeden rómsky intelektuál okrem mňa porozumel učeniu p. Semana a ventiloval ho v rade Európy či v europarlamente (tým najzrozumiteľnejším spôsobom vysvetlil ako fungujú mechanizmy tradičného rómskeho myslenia), ako sa systém svetonázorovej a hodnotovej orientácie Rómov odvracia od sveta gádžov, o takzvanom rómskom probléme by sme už najmenej 7 rokov nehovorili. Stačilo si prečítať ním publikované články a požiadať autora objavu ako naštartovať proces oslobodzovania Rómov z ich niekoľko storočného žalára, v ktorom ich zotročuje ich vlastný rodový produkt - R ó m s k o s ť - filozofia prežitia za každých okolností.
            Viete vôbec o tom, že Vaši prihlúpli úradníci si zámerne poplietli pojmy RÓMSKOSŤ - identifikovaný zdroj príčin cigánskeho spôsobu nažívania s pojmom Rómstvo-Romství, čo znamená spoločenstvo ľudí rodu rómskeho. Viete, prečo sa k tejto úbohosti znížili? Urobili sa sprostými, aby nemuseli si priznať, že EÚ dosiaľ zavádzala a zavádza viac ako pol miliardu občanov svojimi krajne nezmyselnými smernicami, odporúčaniami, koncepciami a ponecháva Rómov napospas osudu, aby žili svoj úbohý cigánsky život za humnami našich obcí i miest.
Európska únia rovnako ako Csáky s Dzurindom a Čaplovič s Ficom, radšej budú očividne pokračovať v zdieraní daňových poplatníkov, ako by si priznala chyby a namiesto stoviek úradníkov zaplatila jedného, ktorý v priebehu jedného polroka vyškolí stovky odborníkov, ako Lámať obruče cigánskeho huncútstva, prostredníctvom dvoch jednoduchých aktivít, ktoré sú legislatívne ošetrené.
            Toto som pred časom navrhol Ficovi. Mlčí, pretože jemu je problém ukradnutý a verí nezmyslom, s ktorými prichádza hlava geológa, spôsobilá na vyhľadávanie artefaktov v zemi, nie v hlavách ľudí, ktorým vládne najnespratnejší živel - rómskosť.
            Pán Figeľ, ak ste východniar, tak ste museli vidieť za humnami obcí cigánske šiatre i obrázky, ktoré pripomínajú hlboký stredovek - malé ostrovčeky, kam môže vkročiť noha eurokomisára i kráľovnej, ale nesmie zostúpiť z výšin našich ústavných zákonov, chárt, listín ctihodná Dôstojnosť. Tá sa len z výšin môže prizerať, pretože Rómskosť - všemocná pani rómskej mysle jej nedovolí prekročiť prahy rómskych chatrčí. Ak by ste nepohrdli spisom, ktorý som Vám s podpisom môjho učiteľa K. Semana poslal, mohli ste vypovedať vojnu Rómskosti a jej nositelia - hendikepovaní Rómovia by húfne dezertovali zo svojho cigánskeho sveta, zbavovali by sa svojho rodového bremena a rómčence i rómčatá by nemuseli preberať štafetu rodu - filozofiu prežitia, ako sa len dá v tom šírom svete.
            Pre Vaše nekresťanské pohŕdanie ľuďmi rómskeho etnika a nedostatočnú graduovanosť v oblasti výchovy a vzdelávania, pokračujú naši premúdri ministri školstva s vicepremiérmi vlád v experimentovaní, ako zachrániť deti pred zlým vplyvom svojich rodičov, namiesto toho, aby sme oslobodili myslenie rodičov od zhubnej Rómskosti, aby neodovzdávali štafetu rodového bremena svojim deťom. Nie je potrebné sa trápiť rómskymi deťmi, ak začneme s procesom eliminácie funkčnosti mechanizmov tradičného rómskeho myslenia, ak naštartujeme proces demontáže torpéda v hlavách dospelej populácie, ktoré nedovolí prienikom civilizačných vplyvov, hodnôt, noriem, štandardov "gádžovského sveta", aby našli svoj priestor v hlavách dospelej populácie. Začať treba u dospelých, nie u detí, ako si  to predstavuje najlepší záložník Ficovho kabinetu. Je mi Vás úprimne ľúto.                                                                  
V Brne 1. 7. 2009                                                                                                                                                                     J. B. Galamboš, Bc.


O t v o r e n ý  list europoslankyni  - socialistke Monike Beňovej
od daňového poplatníka na jej slušný plat političky EÚ
                Tento posledný list píšem potom, keď som sa rozhodol rezignovať klepať na duté mozgy dobre platených hláv v Európe, aby som im pripomenul ich prísahu občanom - voličom, že budú zodpovednými správcami vecí verejných. Keďže som po štyroch rokoch "búchania" dospel k záveru, že veľkopanská nadutosť je hluchá i slepá, vylejem si svoju zlosť na pohľadnej babke, ktorá vie hovoriť i vrtieť zadkom a čoskoro sa stane šéfkou i Ficovi v socialistickej internacionále.
                Prepáčte, Monča, moju úprimnosť (sme rovnako starí a obaja sme bakalári), ale nemôžem pochopiť, čo vám bráni v tom, aby ste reagovali na listy, ktoré Vám i Vašim kolegom posiela občan - Európan a úpenlivo Vás prosí, aby ste si osvojili 33 jednoduchých odstavcov z pera môjho učiteľa – autora - objaviteľa primárnej príčiny nespratného spôsobu nažívania mojich pokrvne blízkych Rómov. Bol to on -p. Seman, ktorý mi poradil v r. 2008, aby som sa na Vás s dôverou obrátil a požiadal Vás o stretnutie v Bruseli (ja žijem v Anglicku a do Bratislavy cestujem za svojou sestrou Marikou a pánom učiteľom na dôchodku). Vy ste nereagovali a dali ste mi najavo, že takzvaný rómsky problém je Vám u zadku ako všetkým papalášom na čele v únii.
                Ak by ste ma brali vážne, mohli ste byť najslávnejšou političkou novodobej histórie - pomohli by ste objav Semana, roduverného Slováka, sprístupniť občianskej verejnosti, a tak donútiť lenivých politikov, aby zmenili filozofiu prístupu k strádajúcim Rómom, ktorí nemajú tušenie, že si stoja "na kábli", že si svojimi cigánskymi huncútstvami sami kopú hrob, vytesňujú sa zo spoločenských štruktúr ľudí civilizovaného sveta. Stačilo by, p. Beňová, ak by ste pochopili vetu, ktorú Seman vyslovil v r. 1990 po zvolení do federálneho parlamentu "Demokracia ponúka Rómom obrovský priestor pre ich bezbrehú slobodomyseľnosť, pre ich špekulatívnu filozofiu prežitia v tom šírom svete".
                Pani kontesa, nakoľko mám k dispozícii celý Semanov archív prác vedecko-výskumnej činnosti, vrátane nepublikovaných literárnych prác (dve novely, román Katedra) od roku 1964, v ktorom sa nachádza i šesť stránkový spis o cigánskom čude Dobranských Rómov od rieky Ondavy a končí nepublikovanou štúdiou O cigánskom torpéde v hlavách príslušníkov rodu rómskeho, ktorú stihol napísať pred mozgovou porážkou v domove opatrovateľskej služby v Bratislave.
                Ak by ste sa správali ako dôveryhodná politička - demokratka, nie ako kontesa, mohli ste sa v rozpätí 10 minút oboznámiť s objavom Slovenska ako šokovať Európu a celý civilizovaný svet čo  d o k á ž u  Slováci. Až potom by ste pochopili čím pohrdli mocou opití šéfovia vládnych kabinetov Slovenska. Určite by ste dospeli k záveru, že tak postupovali preto, lebo nedokázali si priznať, že dlhodobo vlády SR zavádzajú svojich občanov, že danej problematike venujú pozornosť prostredníctvom inštitútu splnomocnenca pre komunity Rómov.
                P r a v d o u  je, že od r. 1998 sa nepodarilo žiadnej vláde ani EK realizovať jedinú zmysluplnú aktivitu, ktorá by sa aspoň čiastočne obtrela zdroja príčin civilizačného problému. Nulitná efektívnosť doterajšieho snaženia svedčí o tom, že vládne i eurounionistické mocenské štruktúry sú bezmocné pri riešení problému, ktorý je na rozdiel od korupcie tak jednoduchý a čitateľný, že sa nechce človeku veriť, že naši ministri vlád a premiérmi i eurokomisármi sú takí prisprostí, keď nedokážu porozumieť vete "treba znefunkčniť mechanizmy torpéda v myslení dospelej populácie Rómov - treba znefunkčniť trio základných princípov filozofie tradičného spôsobu nažívania tej časti rómskej populácie, ktorá od nepamäti vyznáva hodnotový systém cigánskeho spôsobu nažívania v závislosti na pomoci tých druhých, na tolerovaní ich nespratnosti“.
                Pani kontesa, riešiť takzvaný rómsky problém neznamená ratovať, pomáhať, suplovať, nezáujem či neschopnosť rómskych jedincov správať sa zodpovedne, ale metódou môjho učiteľa znefunkčniť ním identifikované princípy filozofie prežitia – rómskosti - filozofie bezbrehej slobodomyseľných ľudí. Proste treba naštartovať proces ako znefunkčniť rómskosť - vyplaviť ju z rómskej mysle, aby nemohla byť odovzdávaná ako štafetový kolík rodu deťom a mládeži. Seman pred časom označil Špidlu, Radičovú, Šefčoviča za najlepšie platených tárajov v únii a súčasne i najväčších zdieračov daňových poplatníkov, ktorí financujú nimi navrhované aktivity ako obliehať im neznámy primárny zdroj príčin cigánskych huncútstiev.
J. B. Galamboš, žiak Semana, bakalárik žijúci v Anglicku, tohto času na návšteve Slovenska 11. 2. 2011
Otvorený  list

Prezidentovi Slovenskej republiky p. Ivanovi G a š p a r o v i č o v i
                som zarmútený z toho, akého to premúdreho kancelára máte v úrade prezidenta, ktorý napísal list /neviem prečo/ môjmu učiteľovi K. Semanovi bez toho, aby mu on niekedy napísal riadok. Našťastie, že ho nečítal, lebo by skolaboval a štvrtý infarkt by určite neprežil. Nakoľko ja mám kľúčik od jeho schránky a s jeho plnou dôverou reagujem na všetko, čo sa jeho osoby dotýka. Je dlhodobo mimo reálneho života a mne pred viac ako dvomi rokmi zveril svoj archív, nepublikované štúdie, nevydaný román, dve pokračovania novely Rómsky učiteľ /prvý diel vyšiel pred 10 rokmi/ a hlavne zveril mi zápisník, ktorý si viedol od prvého dňa, keď vkročil do auly právnickej fakulty v Prahe pred viac ako päťdesiatimi rokmi.
            Ja som ten jeho žiak, ktorý snáď jeden z mála pochopil hĺbku jeho učenia o filozofii života Rómov a v r. 2000 som ešte bol v Československu, keď som ho donútil, aby v stručnosti zvestoval svetu ľudí, že vlastní objav ako naložiť s nespratným civilizačným neduhom Rómov vôbec. Ten článok Vám prikladám ako prílohu k listu. Po roku 2002 som opustil Slovensko, lebo ako bakalár som nevedel nájsť prácu. Žijem za kanálom a pretože mám svojho učiteľa K. Semana úprimne rád a na viac mám brata v Brne a sesternicu v Bratislave, som vo svojej rodnej zemi veľmi často. Netrápi ma, že neovládam tak dobre slovenskú gramatiku ako Vy (vyrastal som v Česku a diaľkovo vyštudoval u Semana), avšak využívam gramotnosť na rozdiel od Vás, Fica, premúdreho Čaploviča, či ústavných činiteľov Slovenskej národnej rady. I retardovaný kancelár by nebol schopný takú stupídnosť položiť na papier so značkou prezidenta ako Váš Sopíra.
            Váš postoj prezentovaný "premúdrou hlavou Sopirovskou" je ukážkou toho, že pohŕdate ľuďmi rodu rómskeho, že je Vám jedno ako žijú. Váš (...) kancelár odporúča hlave múdrej - môjmu učiteľovi, "že by sa Rómovia mali pričiniť...“ atď., je to klasická ukážka toho, že nemá ani páru o tom, čo Seman od r. 1990 publikoval a ja listami upozorňoval takých ako ste Vy, že Slovensko má hotový návod ako pokoriť nespratné cigánske huncútstvo, ako oslobodiť Rómov z ich niekoľko storočného žalára, v ktorom žijú podľa svojej cigánskej abecedy života. Upozornil som na túto skutočnosť i Európsku komisiu, predsedu europarlamentu. Pretože tieto dobre platené hlavy si vyberajú prihlúplych úradníkov, neporozumeli jednej zmysluplnej vete "Treba identifikovanú pani cigánskej mysle, ktorá je vladárkou ich separátneho sveta a moderuje krokovanie Rómov svojskými cestičkami života, postupne vyplaviť  semanovskou metódou tak, aby do uprataného mozgu sa smelo zasievať. Kým je hmota zaprataná cigánskym huncútstvom, je zbytočne čokoľvek podnikať, tobôž očakávať, že sa Rómovia sami z vlastnej vôle vysporiadajú so svojím odvekým zotročovateľom (oni o ňom ani netušia).“
            Môj učiteľ K. Seman diagnostikoval príčinu strastiplného života Rómov, ktorú pôvodne v r. 1964 pracovne pomenoval cigánskym huncútstvom, aby po 33 rokoch bádania, obnažil jeho vnútorné mechanizmy, identifikoval základné piliere cigánskej filozofie nažívania a pomenoval sedmičku činiteľov, ktoré určujú ráz i charakter každodennému spôsobu nažívania Rómov v závetrí civilizácie. Pomenovaním tejto ich filozofie prežitia slovným novotvarom RÓMSKOSŤ  položil základy k z gruntu novej filozofie prístupu, ako tým najjednoduchším spôsobom zbaviť Rómov ich otrockých pút k tradičnému spôsobu nažívania za každých okolností v tom svete šírom.
            Všetky tvrdenia, teórie našich profesorov pedagogiky, psychológie i sociológie sa ukázali ako táraniny, nezmysly, ale predovšetkým ako zhubné, stupídne návody, ako donekonečna obliehať takzvaný rómsky problém, ako ratovať žalárovaných Rómov v ich rodových putách v rómskosti.
Rómovia už stáročia žijú vo svojom slobodnom otrockom žalári, ktorý si museli vybudovať v záujme prežitia pred gádžovskou zlobou, nenávisťou a prenasledovaním za svoju nepokoru, slobodomyseľnosť a produkovanú nespratnosť.
            I Vy, p. prezident, ste jedným z mnohých, ktorí podporujú cigánske huncútstvo, ktoré bez elementárnej znalosti toho, čo môj učiteľ zvestoval pred rokmi, sám podporujete, keď hovoríte o právach Rómov na potvrdzovanie svojej identity. Potvrdzovať identitu - znamená vytvárať priestor preto, aby sa zhubná filozofia ich prežitia - RÓMSKOSŤ prezentovala vo svojich najrôznejších modifikáciách, aby tak dochádzalo k otvoreným stretom medzi nositeľmi - vyznávačmi filozofie rómskosti a ľuďmi gádžovského sveta, ktorí pohŕdajú prezentovaným spôsobom nažívania Rómov, a oprávnene.
J. B. Galamboš, Bc. Brno 16. 5. 2010

 reakcia na list č. D(3010) 173348 zo 16. 12. 2010 z pera M. Šefčoviča            V Brne 1. 1. 2011


Otvorený list adresovaný p. Marošovi ŠEFČOVIČOVI, podpredsedovi EK
                Veľmi ťažko nachádzam slová, ktorými by som reagoval na list z pera podpredsedu Komisie Európy, ktorý vypovedá o hlbokej neznalosti filozofie problému, za ktorý nesie so svojimi úradníkmi veľkú zodpovednosť ako nažívajú Rómovia vo svojom separátnom cigánskom svete. Som doslova konsternovaný textom listu, pod ktorým je podpis Maroš Šefčovič, ako reakcia na 7 stranový spis, ktorý bol dobre živeným hlavám v Európskej únii zaslaný pred niekoľkými týždňami.
            Ak ste dokument nečítali a iba podpísali niekoľko viet z pera Vášho úradníka, tak sa mi uľaví. Viem pochopiť úradníkov EK, ktorí sa obšmietajú okolo tematiky rómskeho etnika. Oni si radi pletú piate cez deviate, pojmy s dojmami, príčinu s dôsledkom a podstatu s jej javovou stránkou. Dokázal to už Olson a jeho kumpánia so Špidlovými expertmi v r. 2008. Nedivím sa, že nechcú porozumieť jednoduchej veci, ktorú som jasne a zrozumiteľne pomenoval v texte, že "bez stanovenia diagnózy nehodno pristúpiť k liečbe niekoľko storočného neduhu v živote Rómov."

            Bol by som doslova nešťastný, ak by som vedel, že ste dokument čo len videlo a prečítalo si aspoň jednu stranu spisu. Musel by som Vás označiť za najväčšieho hlupáka, negramotu, nekompetentného tvora na vysokej stoličke. Okrem iného by som sa Vás musel spýtať, čo porábate v úrade, keď nevyužívate prípravu pre život, ktorú ste povinne absolvovali v detských rokoch a hravo zvládol triedy obecnej školy. I retardovaný žiačik toľko vie, že je nehodno zasievať do pôdy, ak nie je obrobená, riadne pripravená na prijatie semienka, zbavená kdejakého nánosu, nežiaducich elementov. Bez náležitej prípravy pôdy (rómska mozgová hmota), je zbytočne vyhadzovať eurá daňových poplatníkov len tak, aby komisia ukázala svetu, že má záujem zmocniť sa takzvaného rómskeho problému.

            Pán Šefčovič, pokiaľ to máte v hlave v poriadku, rešpektujte občana - Európana ako svojho blížneho, netárajte nezmysly, ako slovenskí politici počínajúc Gašparovičom, ktorý sa nemôže do problému pliesť, pretože nemá kompetencie, Čaplovič, ktorý má zvrátenú logiku myslenia a pletie si príčinu s dôsledkom, ako profesorka sociológie slovenskej vlády, ktorá si na rómskom probléme zarobila ohromné čiastky peňazí. Keby ste pohŕdali 12 miliónovou masou Rómov, našli by ste si čas a venovali 20 minút tomu, aby ste prečítali text, ktorý Vás žaluje za to, že ponechávate Rómov v osídlach všemocnej sily - Rómskosti, ktorá ovláda myslenie Rómov a núti ich žiť podľa rodovej cigánskej abecedy života v závetrí civilizácie (podrobne o Rómskosti v danom spise).

            Hanbím sa, že som rodený Slovák, za svojich kresťansky orientovaných rodákov, že svojím pokrytectvom pohŕdajú svojimi blížnymi, ktorí stáročia strádajú len preto, že slepo vyznávajú tradičné hodnoty svojho cigánskeho rodu a s týmto ťažkým rodovým bremenom nedokážu vnímať reálny tok života - uzatvárajú sa do svojho separátneho sveta za humnami civilizácie. S pocitom druhoradých, nehodných, nespôsobilých a pohŕdania hodných sa ťažko vyrovnávajú. S takýmto hlboko ukotveným pocitom v ich vedomí sa veľmi ťažko vpravuje do sveta civilizovaných ľudí.
            Ak by J. Čarnogurský, Dzurinda, Fico, Figeľ, Potočnik, Špidla i s Barrosom uvažovali hlavou racionálne uvažujúcich tvorov Európy, o takzvanom rómskom probléme by nebolo reči. Rómovia by krokovali tými istými cestičkami ako gádžovia, pretože by boli zbavení rodového bremena - Rómskosti a i v chudobe, ktorá cti netratí, by žili ako radoví občania bez závislosti na pomoci tých druhých. Jednoduchý návod z pera môjho učiteľa ako naložiť s nespratným civilizačným fenoménom v komunitách Rómov by ušetril obrovské miliardy eur, nastolil by pokoj a rómske deti by boli ušetrené povinnosti preberať štafetu cigánskych huncútstiev - interiorizovať tradičný hodnotový systém prežiť za každých okolností v tom šírom svete.

            Pán eurokomisár - začnite prosím konečne myslieť - využívať gramotnosť a prestaňte zavádzať Rómov i daňových poplatníkov, že bolestivému neduhu Rómov venujete náležitú pozornosť. Opak je pravdou. Vy svojou zhubnou a nezmyselnou filozofiou prístupu k Rómom len konzervujete súčasný stav žitia zbedačenej mnohomiliónovej masy Rómov v Európe.

J. B. Galamboš, Róm, ktorý žil dlhé roky v Liberci a toho času žije v Anglicku. Náhodou som prišiel za svojím učiteľom na návštevu, pretože už dlhší čas nedvíhal telefón.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
P. S. Pán Šefčovič, ak by ste boli ozajstným štátnikom, demokratom, humanistom, ale hlavne zodpovedným funkcionárom, našli by ste si spôsob, ako sa skontaktovať s autorom objavu – K. Semanom, a tým by ste ušetrili obrovské miliardy eur pre Európsku úniu a aplikáciou Semanovej metódy by ste naštartovali proces oslobodzovania Rómov zo zajateckej siete ich rodových tradícií. Stačilo len chcieť, pane, a Seman by pre Vás urobil všetko, bez nároku na honorár.

Reakcia na Váš list na druhej strane.


Maroš Šefčovič                                                                                                                                                       B-1049 BRUSEL
PODPREDSEDA EURÓPSKEJ KOMISIEVážený pán Seman,                                                                                                     V Bruseli 16.12.2010
Vážený pán Galamboš                                                                                                        D (2010) 973348

Dovoľte mi poďakovať Vám za Váš list venujúci sa otázke sociokultúrného postavenia rómskej menšiny na Slovensku a ponúkajúci viacero možností, ako uvedenú situáciu efektívne riešiť.
List som si so záujmom preštudoval a môžem konštatovať, že informácie v ňom obsiahnuté napomáhajú k pochopeniu historických a sociálnokultúrnych aspektov, vedúcich k dnešnému marginalizovanému postaveniu rómskej menšiny v celospoločenskom meradle.
            V tejto súvislosti si Vás zároveň dovoľujem ubezpečiť, že Európska komisia využíva existujúce nástroje v tomto smere (fondy, európske sociálne a vzdelávacie programy, špecializované projekty na podporu menšín) a v budúcnosti bude pokračovať v intenzívnej podpore všetkých snáh vedúcich k inklúzii Rómov do spoločnosti.
            Na záver mi dovoľte zaželať Vám veľa úspechov vo Vašich aktivitách napomáhajúcich objasniť pozadie a dôvody súčasného postavenia rómskej komunity v rámci väčšinovej spoločnosti.

S pozdravom pODPIS OK

Pane Šefčoviči, je mi Vás úprimne ľúto, že nevyužívate svoj intelektuálny potenciál a bezhlavo pokračujete v obhajobe nezmyselných smerníc i koncepcie EK ako donekonečna obliehať primárny zdroj príčin cigánskych huncútstiev. Ak si daný spis prečítate dvakrát dospejete k poznaniu, že máte v ruke jednoduchý návod ako prostredníctvom očisty cigánskej mysle zbavíte zúbožených Rómov ich dedičného bremena- vyplavíte z ich mozgovej hmoty oného zhubného červa, ktorého objavil môj učiteľ a pomenoval ho pojmom r o m s k o s ť. Odporúčam Vám naštudovať 33 súvetí z pera K. Semana o primárnom zdroji príčin nespratného spôsobu nažívania Rómov. Dúfam, že po zvládnutí semanovských viet, nerezignujete na svoj post aby ste tak dokázali, že ste čestný človek 
              Bakalárik J.B. Galamboš

Váž.  Pán Karol Seman
M. Medveďovej 21
SK- Bratislava 5 852 12


O t v o r e n ý  list
profesorke sociológie - premiérke vlády Slovenska,
                jeden z posledných listov, ktoré si Vám dovoľujem adresovať (13. v poradí), sa svojím obsahom odlišuje tým, že Vám chcem vysloviť "obdiv za drzosť - odvahu" realizovať sociologický výskum o živote strádajúcich Rómov bez toho,   aby ste vedeli aspoň pomenovať predmet výskumu, mali elementárne znalosti o filozofii života Rómov, ktorí sa stali objektom Vášho výskumu za obrovské čiastky peňazí z kapsy miliardára Soroša. Škoda len, že pán problém nemá nohy, aby Vám nakopal zadok za počin, ktorý do značnej miery ovplyvnil prístup vládnych i mimovládnych inštitúcií, ako obliehať pravý zdroj príčin cigánskych huncútstiev, ktorý pred rokmi objavil Seman.
                Ak dnes viem, ako úbohý bakalárik, že príčinou nespratného spôsobu nažívania Rómov je ich rodová filozofia prežitia v tom šírom svete, k t o r á  od nepamäti torpéduje interiorizáciu prvkov z filozofie života ľudí civilizovaného sveta, prečo tomu nerozumiete Vy, ako profesorka. Stačilo si prečítať články v novinách publikovaných Semanom v rokoch 1998 - 2000 a nezostali by ste smiešnou vedátorkou, ktorá bez elementárnej znalosti filozofie života Rómov organizuje grandiózny empirický výskum na Slovensku. Čo Vy pani premiérka, viete o základných princípoch filozofie prežitia Rómov. Počuli ste niekedy, že rómsky orbis pictus má svoje vlastné farby odtiene, svoju abecedu i nepísané normatívy ako žiť - nažívať, ako čeliť predsudkom, nenávisti i pohŕdaniu zo strany ľudí gádžovského sveta?
                Ja ako bakalárik mám len zápočty zo sociologického výskumu a z dejín sociálnych teórií, ktoré mi prednášal p. Seman, ako diaľkárovi na Č. Budejovickej univerzite, ale hravo by som naformuloval predmet, cieľ i hypotézy empirického výskumu nie tak ako Vy. Veď Vy ste pristupovali k Rómom ako k objektu svojich nezmyselných otázok, ktoré sa nemohli dostať pod kožu Róma. Naleteli ste na javovú stránku a podstata Vám unikla zadnými dvierkami. O čo Vám išlo - o deskripciu javovej stránky, aby ste dospeli k tomu, že Rómovia sú chudobní, nevzdelaní? Veď to vieme dlhé stáročia. Sama ste sa dostali do pasce, keď to, čo ste štatisticky podchytili, sa Vám javilo ako zdroj príčin. T o t o  je už dôsledok príčiny,  ktorú môj učiteľ dávno pred Vami objavil i zadefinoval a formou stručnej správy zvestoval čitateľom Slovenska. Že si toho nevšimol chemik Csáky, ani geológ Čaplovič, to je iná vec. Oni spolu s Vami tvrdia to isté, že príčinou strastiplného života Rómov je to, čo je fakticky dôsledkom.
                Pri porovnaní s tým, čo som čítal z pera Semana, ktorý 8 rokov pred Vami uskutočnil dve etapy empirického zberu informácií o Slovenských Rómov - Rómovia optikou sociologického výskumu "so svojimi Nitrianskymi poslucháčmi jeho katedry. Bolo to ako nebo a dudy. Čo tá ženská si dovolila, to ťažko popísať. Nečudo, že jej vedeckým recenzentom bol pologramotný Róm, ktorý nemá ani úplne základné vzdelanie (L. Richter). Keď som si spomenul, čo všetko ma Seman naučil o filozofii života Rómov, tak Ivetka nevedela ani len správne odôvodniť príčinu, prečo daný výskum realizuje. Nešlo jej o poznanie primárneho zdroja príčin nespratného spôsobu nažívanie, ale o deskripciu javovej stránky ich každodenného nažívania a predovšetkým získať poriadnu kopu peňazí.
Keby si hrdá a sebavedomá Ivetka prečítala články z pera môjho učiteľa, ktoré priniesli denníky SME, Pravda, a i. pred jej výskumom, vzdala by sa toho, aby realizovala rozsiahly empirický výskum za obrovské peniaze kanadského multimilionára Sóroša. Keď som sa pýtal pána učiteľa Semana, čo hovorí na Ivetkin krok do tmy, poklepal mi po čele „chlapče, ty a Jaroslava toho viete tisíckrát viacej ako ona so svojím titulom docentky. Nechaj ju, veď raz si to poriadne zlízne, že podviedla širokú obec poctivých sociológov a celú akademickú obec. Nediv sa, že na Slovensku je to tak. Veď i Čaplovič, Hypsch, Kusa a iní sú členmi akadémie vied a pritom nemajú ani páru o filozofii problémov . To, čo som vám ja ponúkol na prednáškach o základných axiómach filozofie nažívania Rómov ovláda v Európe okrem Vás možno ešte jeden jediný človek. Zo slovenských absolventov na nitrianskej univerzite, kde som bol šesť rokov vedúcim katedry, sa mi nepodarilo vychovať ani jediného riešiteľa, ako paralyzovať niekoľko storočný neduh občanov rodu rómskeho. “  
                O mnohých závažných skutočnostiach vzťahujúcich sa k filozofii života Rómov, sa p. Ivetke ani nesnívalo, tobôž, aby im rozumela. Pani Ivetku absolútne nezaujímala sedmička identifikovaných princípov nespratného spôsobu nažívania Rómov, ale ich bezprostrednosť, pohoda a predstieraná žičlivosť medzi členmi komunity. Ona do smrti nepochopí, že to čo obdivovala v osadách, je z núdze cnosť ľudí, ktorí sú odkázaní vegetovať svojsky - po svojom, ale najmä predstierať úctu gádžovským návštevníkom v osade.
                Rovnako ako p. Ivetke, i všetkým rómskym expertom na problematiku, je zdroj príčin veľkou neznámou.

____________________________________________________                                            Váš pokušiteľ a bakalárik J. B. Galamboš, 17. 2. 2011
Dúfam p. prof. Radičová, že na tento 13. list budete konečne reagovať. Prvú verziu som Vám poslal, keď ste suverénne debatovali v relácii JOJ s Dušankom Č. o probléme Rómov za moderovania nadúvajúceho sa Krajcera, ktorý je teraz ministrom kultúry. Dúfam, že si bude pamätať na bezduchý dialóg jeho šou. Na tento 14 stranový spis nereagoval nik z Európskej elity moci.
Nereagovali ani ústavní činitelia V4, europoslanci, ministri vlád, predstavitelia politických frakcií v Europarlamente.


Na tento spis nereagoval nik z moci pánov Európskej únie a
nereagovala ani Pápežská stolica a biskupské úrady SR.
Spisom pohrdol ZMOS – starostovia a primátori SR.
8. 5. 2011 J. Dvořáková, Mgr.
„Iba slobodný, bremenom rómskosti
nezaťažený Róm je spôsobilý žiť
dôstojne, nažívať ako spoločenský,
akceptovaný a integrovaný člen
                                                                                                                                                                                     spoločnosti (1995, KS)“

Nová filozofia prístupu ako naložiť s civilizačným neduhom
v živote rómskych komunít štátov Európy
New philosophy od accessing how to solve the handicap
in Roma´s community life of European states
Autor a predkladateľ: Karol Seman, Márie Medveďovej 21, Bratislava, Slovensko

Adresované: hlavám a premiérom 27-ičky EÚ
                     predsedovi Európskej komisie
                     prezidentovi Európskej Únie
                     predsedovi Európskeho parlamentu
                     výboru ministrov EÚ
                     eurokomisárom Šefčovičovi a Wollebekovi
Na vedomie: tlačovým agentúram v Európe, AV-EU + SAV-ČAV

Návrhy a odporúčania:
1.       Zmeniť filozofiu prístupu EK a vlád štátov Únie tak, aby súbor opatrení, aplikované aktivity, koncepcie ako pokoriť nespratný civilizačný fenomén v živote rómskych komunít, vychádzal z elementárnych znalostí čo je zdrojom príčin civilizačného zaostávania rómskeho etnika za spoločenským vývojom – ktoré identifikované činitele tvoria spoločného menovateľa ich veľmi zložitého socializačného a integračného procesu do spoločenských štruktúr.
2.       Sprístupniť občianskej verejnosti potrebné penzum informácii o pravej, nie domnelej príčine civilizačného prepadu Rómov.
3.       Neodkladne zabezpečiť vyškolenie lektorov v štátoch EÚ prostredníctvom dočasne zriadeného školiaceho strediska na dobu 3 mesiacov, ktoré vyškolí pre jednotlivé štáty Únie toľko lektorov – odborníkov (so spoločenskovedným zameraním), koľko bude treba. Príklad: pre Slovensko 22, pre Maďarsko 40, pre Rumunsko 85, pre ČR 9, pre Bulharsko 33, atď...

4.       Legislatívne ošetriť povinnosť všetkých príslušníkov rodu rómskeho, ktorí vykazujú vysoký stupeň deficitu štátoobčianskych i ľudských spôsobilostí k riadnemu spolunažívaniu, absolvovať  32 až 64 školiacich hodín v rámci večerných akadémií štátoobčianskej gramotnosti v obciach svojho trvalého pobytu.

5.       Zorganizovať pre starostov a primátorov EÚ dvojdňový seminár O filozofii života Rómov a o dvojprúdovej metóde znefunkčnenia mechanizmov tradičného rómskeho myslenia.
6.       Vydať európsky bulletin – 15 stránkový o tradičnom rómskom myslení a zhubných stránkach ich rodovej filozofie – rómskosti.
7.       Odporúčať rozhlasovým a televíznym staniciam v štátoch EÚ aby pripravili sériu relácií tematicky zameraných na sprístupnenie metódy ako pokoriť nespratný civilizačný neduh Rómov z pohľadu novej filozofie prístupu.

V Bratislave 28. marec 2011, Slovensko


V Ý Z V A

Čelným predstaviteľom 27-čky EÚ                                                       Brno v predvečer sviatku matiek  5.  5. 2011
A k o  ženy, matky, rodáčky Slovenska (Rómka a gádžovka), ktorým je dôverne známa filozofia života civilizačne hendikepovaných Rómov, Vás vyzývame, využívajte svoju gramotnosť k tomu, aby ste sa náležite oboznámili s novou filozofiou prístupu, ako jednoducho, bezproblémovo s mnohonásobne nižšími finančnými nákladmi ako doteraz, vyriešiť neriešený takzvaný rómsky problém. Ak slovenskí ústavní činitelia dlhodobo ignorujú skutočnosť, že malé Slovensko vlastní hotový návod ako naložiť s civilizačným neduhom v živote rómskych komunít, voláme Vás k zodpovednému prístupu pri výkone Vám zverených funkcií tak, ako káže prísaha i sľub daný občanom, že budete činiť v záujme ich dobra a všeobecného blaha.
                D o t e r a j š i e vytrvalé upozorňovanie zo strany autora novej filozofie prístupu, ako zmysluplne vykázať daný problém do patričných medzí prostredníctvom svojho žiaka J. Galamboša, ste všetci ignorovali. Veľkopanská nadutosť, pokrytectvo a cynizmus Vám nedovolil vziať na vedomie, že život markantnej väčšiny 12 miliónového spoločenstva Rómov prebieha na samom dne ľudskej dôstojnosti. To všetko len preto, že nemáte štipku cti v tele, aby ste priznali, že ste desiatky rokov zavádzali občanov, že danému problému venujete náležitú pozornosť. Vykazovaním údajov, koľko finančných prostriedkov bolo vynaložených na "obliehanie problému ako nedobytnej bašty" bez minimálneho efektu, ste jednoznačne klamali občiansku verejnosť a zahmlievali tak svoju bezradnosť zmocniť sa pravej podstaty civilizačného fenoménu našej spoločnosti.
                Pretože systematicky klamete, zavádzate a vedome ponechávate Rómov napospas im i Vám neznámej príčiny ich strastiplného každodenného nažívania, oslovili sme 69 osobností sveta, inštitúcií, aby sme ich upozornili na praktiky Európskej komisie i vládnych kabinetov štátov, kde žijú početné komunity Rómov na svojich maličkých ostrovčekoch pôdy za humnami našich obcí i miest po celej Európe. Informácie o tom, ako jednoducho, ľahko čitateľnou metódou naštartovať proces, ktorý autor - p.Seman nazval  o č i s t c o m  rómskej mysle - ako predpokladu k socializačnému a poľudšťovaciemu procesu Rómov, sme rozoslali na všetky strany.
                C h c e m e  súčasne týmto naším postojom k elite moci i vplyvu v Európe upozorniť na skutočnosť, že 12 miliónové spoločenstvo Rómov vrátane jej hŕstky inteligencie, nemá ani potuchy o tom, čo je zdrojom príčin ich civilizačného sociokultúrneho zaostávania za spoločenským vývojom . Na všetky otázky, súvisiace s civilizačným prepadom Rómov, bola daná jasná a zrozumiteľná odpoveď pred mnohými rokmi. Rovnako ako ústavní činitelia Slovenska od r. 2000 i Európska komisia od r. 2008 pohŕda vziať na vedomie skutočnosť, že je detské, naivné a trestuhodné si pliesť pojmy s dojmami, príčinu s dôsledkom a podstatu sociálnej skutočnosti s jej javovou stránkou.
                Občianska verejnosť Európy, ale predovšetkým miliónové masy Rómov, sa môžu obrátiť na súdny dvor a žalovať európsku špičku politikov, že vinou takých expertov, ako sú slovenskí vicepremiéri vlád a eurokomisári - Špidla, Figeľ, Potočnik s mnohotisícovou armádou úradníkov, vedome ignorovali návod, ako naložiť s bolestivým civilizačným neduhom markantnej väčšiny rómskej populácie v Európe. Na záver našej výzvy Vás chceme v mene všetkých matiek rodu rómskeho požiadať, prestaňte sa zahrávať s ohňom a konajte tak, ako káže zdravý rozum. Ponechávať zúbožených Rómov napospas osudu ich rodovému bremenu - Rómskosti je zločin proti ľudskosti.
                "Ž i t i e  a spolunažívanie Rómov, ktorým ich rodové myslenie  R ó m s k o s ť  káže krokovať svojskými cestičkami života v intenciách sedemznakovej abecedy prežitia v tom šírom svete, sa môže z gruntu zmeniť pri púhej kvapke dobrej vôle ústavných činiteľov štátov Európy. Mať úprimný záujem chcieť pomôcť Rómom zbaviť sa ich závislosti na rodovej droge - rómskosti, nie sú potrebné kompetencie, ani členstvo v akadémii vied, či vedecká hodnosť. Stačí využívať gramotnosť, zdravý rozum a vnímať Rómov ako svojich blížnych v núdzi, ktorí potrebujú ukázať cestu ako bezproblémovo sa zbaviť svojho ťažkého rodového bremena“ (Seman,1998).
                                                                        1 - Nerómka (gádžovka) absolventka VŠ - Jaroslava Dvořáková, Mgr.
                                                                                  2 - Rómka bez maturity - Mária Horáčková, rod. Galambošová


O t v o r e n ý  list rómskej intelektuálnej elite
Nie je to rozmar, tobôž dielo náhody, že v týchto pohnutých dňoch sa prostredníctvom 48 riadkov prihovárame ku všetkým humanisticky orientovaným občanom a zvlášť k vzdelancom humanistom rómskeho pôvodu, aby v zhode so svojím svedomím a občianskym cítením primerane sebakriticky prehodnotili svoje postoje i mieru vlastnej zainteresovanosti na riešení civilizačných problémov rómskej komunity, ktoré svojou závažnosťou varujú pred možnými dôsledkami vo vývoji našej spoločnosti. Volanie a varovanie, že vo vzťahu k danej problematike postupujeme nesprávne, nenachádza odozvu u tých, ktorí sú vyslovene zodpovední za jeho riešenie. Elementárna neznalosť podstaty filozofie problému tých, ktorí autorsky zodpovedajú za koncepcie a stratégie vlády, ako aj tých, ktorí ich formou uznesení vlády požehnávajú, majú na svedomí súčasný stav nezmyselného obliehania súboru problémov, ktoré prezentujeme ako riešenia. Opak je pravdou. S principiálnym riešením problému sa nemohlo započať, keďže garantom stratégií i konkrétnych projektov evidentne chýba kredit, odborná  spôsobilosť definovať problém, jeho podstatu.
            Nezastupiteľnú rolu tých, ktorí sú povolaní stáť v popredí úsilia o povznesenie rodu rómskeho suplujú pseudoodborníci, rómska pseudointeligencia, razítkoví predsedovia iniciatív a predovšetkým "experti" tretieho sektora. Bez náležitej odbornej erudície, hlbokých znalostí filozofie rómskeho myslenia a jeho praktických životných modifikácií, určujú smerovanie, rozhodujú o relevantnosti projektov ako pokoriť "nespratný" problém. Prístupy vládnych i nevládnych inštitúcií k problému, sú v príkrom rozpore s prirodzenou logikou vecnej stránky problému. Doterajšie aktivity sledujúce zmierňovanie dôsledkov historického obmedzovania Rómov, nie sú riešením problému, ale náhradou, gestom "dobrej" vôle, ku ktorej nás navádzajú konvencie, záväzky, ale i tradície započaté socialistickým modelom budovania všestranne rozvíjajúcej sa spoločnosti.
            Jednostranným, povrchným vnímaním problému, nerešpektovaním jeho podstaty sa zasieva beznádej a pesimizmus a nechtiac sa napomáha k jeho vzmáhaniu sa. Obnaženie pravej podstaty problému je podmienené poznaním základných elementov filozofie prežitia, ktoré sprístupňujú cestu k samotnému zdroju príčin životnej tragédie Rómov ako takých. Rómskosť svoje trvalé panstvo odvodzuje od funkčnosti siedmich princípov filozofie života, ktoré tvarovalo kruté prenasledovanie niekoľkých storočí. Rómskosť je doktrína, ktorá v zásade zaštiťuje účelové správanie, modeluje schémy správania bez ohľadu na etnicko-právne normy, zvyklosti a konvencie daných spoločností, ktorých sú Rómovia formálne súčasťou. Základným východiskom zmysluplných prístupov k súboru problémov civilizačného zaostávania rómskej komunity je poznanie a rešpektovanie identifikovaných axióm filozofie rómskeho myslenia a žitia, ktoré tvoria spoločného menovateľa ich strastiplného osudu.
            Nové, diametrálne odlišné poňatie filozofie problému a prístupu k jeho postupnému riešeniu, ponúka hotový návod ako zastaviť civilizačný prepad Rómov a následne naštartovať procesy poľudšťovaniu tej časti rómskej populácie, ktorá zostáva rezistentná civilizačným vplyvom, pretože žije v zajatí tradične vyznávanej filozofie predkov. Bez demontáže mechanizmov skostnateného rómskeho myslenia, bez narušenia statiky jej pilierov, ktoré filtrujú civilizačné vplyvy a retardačne vplývajú na osobnostný a spoločenský vývoj Rómov, je každý vládny pokus, snaženie mrhaním energie, investíciou do prázdna a pochybným zápočtom úspešnosti v indexe garantov, koordinátorov riešení. Krivo zrastenú kosť nevyrovnáme plastikou kože ani infúziou, či sociálnym morfiom, ale rýdzo principiálne odborným prístupom, ktorý nevylučuje bolestivý zákrok.
            Práve preto je historicky a osudovo nevyhnutné, aby sa súčasná elita rómskej inteligencie, ktorá má vo svojich radoch vedecky erudovaných, invenciou obdarených jedincov, zjednotila, korporatívne vystúpila z ulity a v tónine hlasu rodovej krvi prevzala svoj diel zodpovednosti za zmysluplné riadenie procesov principiálneho riešenia problému na vedeckom základe. S érou nezmyselného obliehania podstaty problému a jeho tabuizovania, ktorého sme v súčasnosti svedkami, je načase raz a navždy skoncovať.
Slovensko 28. 3. 2000                                                                                                                         signatár fóra Karol Seman


                                                                              “K socializácii a následnej spoločenskej integrácii Rómov  vedie jediná cesta, ktorou je očistec rómskej mysle od zhubnej filozofie prežitia – rómskosti.” Nitra, Karol Seman, 1998

A P E L

adresovaný rómskym vzdelancom a hŕstke angažujúcej sa inteligencie Európy

                Som jedným z Vás, ktorý sa vyregrútoval z rodiny negramotných rodičov, pochádzajúcich z východného Slovenska. Od 9-tich rokov som žil so svojimi rodičmi a šiestimi súrodencami v Liberci. Aj keď krásnu slovenčinu veľmi dobre neovládam, snažím sa hovoriť a písať v tejto reči, ktorou hovorili moji predkovia a hovoria dodnes i moji rodičia a moji súrodenci. Hovorím o reči Slovenskej preto, lebo úradný jazyk či už Slovenský, alebo Český mi umožnil bezproblémový vstup do komunity gádžov. Ak by som velebil rodový jazyk mojich predkov, uprednostňoval ho pred jazykom úradným, ktorý mi umožnil byť akceptovaný zo strany mojich spolužiakov, či chlapcov z ulice, zostal by som cigánom, ktorý je sám proti sebe, ktorý sa separuje, upozorňuje na seba, že som iný, ale najmä bola by moja komunikácia s gádžmi chudobnejšia a ja ukrátený o poznanie, ktoré ponúka dobrá komunikácia so žiakmi civilizovaných rodičov.

            Moju skúsenosť potvrdí každý intelektuálne graduovaný Róm, ktorý nezneužíva rómsky jazyk na to, aby ním parazitoval na bolestivom neduhu Rómov. Rómovia apriori potrebujú napraviť svoju pošramotenú povesť a prvým krokom je dobré ovládanie jazyka, ktorým hovorí majorita, ktorým sa hovorí na úradoch, v ktorom prebieha výučba v škole. Poznám príbeh piatich vysokoškolsky vzdelaných Rómov z Michalovského okresu, ktorí skončili univerzity pred 40-timi rokmi. Ani jeden z nich neovládal cigánštinu. Ich rodičia hovorili zemplínskym dialektom tak, ako hovorili gádžovské deti. Medzi nimi nebol žiadny problém, dokonca traja z pätice absolvovali základnú školu s vyznamenaním (videl som ich vysvedčenia z r. 1953-55). Uvádzam ten príklad preto, aby som Vás upozornil, že už v r. 1964, v bývalej dedinke Dobrá n/Ondavou sa udial skutočný príbeh, ktorý ukážkovo dokumentuje, že takzvaný rómsky problém sa musí riešiť cez úradný jazyk a vzájomným záujmom zainteresovaných strán. Rodičia začali po skupinkách chodievať za učiteľom Kamilom po vyučovaní v škole a s ním zotrvali vo voľnej diskusii desiatky hodín, ako skoncovať so záškoláctvom a neprospechom ich detí. Sám mladučký učiteľ netušil, že tieto stretnutia s pologramotnými rodičmi jeho žiakov budú mať taký hlboký zmysel. V roku v r. 1977 napísal knižku s názvom Učiteľ, v ktorej rozoberá tento svoj príbeh na Dobranskej škole. „Najprv ma chceli Rómovia z osady (z vŕšku) ukameňovať, že som prísny, málo ohľaduplný a netolerantný k správaniu sa ich detí a nakoniec ma velebili ako spasiteľa.“

Z knihy K. Semana sa dozvedáme, že rómsky vajda s krivuľou sa ohnal na učiteľa na školskom dvore pred zrakmi učiteľského zboru. Len tri dni trvalo toto cigánske čudo, kým sa dotyčný vajda - cigánsky cimbalista neprišiel s pokorou ospravedlniť učiteľovi a priviedol na školský dvor všetkých rodičov žiakov od 3. ročníka vyššie. Po trojhodinovom mlčaní Rómov a kázaní učiteľa za prítomnosti učiteliek -Brajovej, Kiklicovej a Repkovej - sa rodičia vracali do svojich chatrčí akoby ich spráskali pandúri. Začala sa éra v cigánskej osade, ktorá nemá obdobu v dejinách. Rómski rodičia začali dbať o zovňajšok svojich detí, sami kontrolovali, či neobídu budovu školy a raz týždenne sa po skupinkách zastavovali u vyučujúcich, aby sa spýtali na správanie a výsledky svojich detí v škole. Ani jediný žiak z osady neskončil tento predposledný školský rok v obci pred potopou s horšou známkou ako trojka. O tomto maličkom zázraku sa učiteľ a autor knihy zmieňuje len okrajovo. Pôvodný rukopis sa scvrkol na necelých sto strán po jej vydaní v r. 1990. Podrobný popis na 18 stránkach ako vyplavil z hláv rodičov ich cigánske huncútstvo, nájdeme v jeho nevydanom románe, na ktorý mu minister Kňažko nemohol poskytnúť financie. Chýr o nevydanom experimente učiteľa Kamila, ktorého prezývali "Čudo učiteľ" zaplavila voda Domašanskej priehrady.

            Na tento jedinečný príbeh v obci Dobrá n/Ondavou chcem upozorniť pedagogickú obec Európy, ale najmä samozvaných expertov - pedagógov Rómov, riešiteľov takzvaného rómskeho problému, ale hlavne ministrov školstva, vicepremiérov Slovenských vlád, ktorí bez elementárnych znalostí filozofie problému zriaďujú vládne úrady ako donekonečna obliehať baštu. ktorou je rodové myslenie Rómov. Zatiaľ čo Seman tvrdí od r. 1964, že ryba začína smrdieť od hlavy, docenti Slovenských vlád s eurokomisármi tvrdia, že ryba smrdí od chvosta a svojimi stupídnymi koncepciami len konzervujú a ovlažujú rómskosť - pravú príčinu cigánskych huncútstiev.

            Zmysluplný, jednoduchý prístup Semana, ako jednoducho znefunkčniť rómskosť v hlavách Rómov, spočíva v tom, že treba prestrihnúť pupočnú šnúru ich myslenia s rómskosťou s ich rodovou filozofiou púheho prežitia tak, aby sám rodič rómskeho dieťaťa sa začal hanbou prepadať, že on je strojcom - scénaristom i režisérom príbehu, že ich deti budú rovnako strádať ako strádajú Rómovia dlhé stáročia. Bez tejto maličkej revolúcie v hlavách dospelej populácie Rómov nepomôžu desiatky miliárd eur, dolárov, ani stovky takých príživníkov vedy, ako sú Radičová, Čaplovič, Hybš, Arne Mann, Kusá, či tisícky pedagógov, soc. pracovníkov, ktorí ratujú deti, mládež, nie tých, ktorí sú nositeľmi zdroja príčin nespratného spôsobu nažívania - ich rodičov, populáciu dospelých, tých, ktorí sú s rómskosťou bytostne spätí, tých, ktorým v žilách koluje sedemznaková abeceda cigánskeho spôsobu nažívania.


____________________________________________________
1.        Rukopis knižky so 148 stranami odmietol v dome spisovateľov na Leningradskej V. Šikula a kritik Marušiak v r. 1978. Pretože autor knihy kritizoval v knihe funkcionárov KSS, akými boli Pivč a I. Janák – vedúci tajovník KSS v Michalovciach.
2.        I rómsky básnik – šéfredaktor časopisu Nová cesta - D. Banga, ktorý bol predsedom straníckej organizácie vo vydavateľstve, si netrúfol knihu K. Semana vydať.


Váš zvestovateľ dobrej správy, ktorá je z vyhne môjho učiteľa p. Semana jeho žiak J. B. Galamboš, Bc.     28. 3. 2007 Brno – Slatina„Rómovia si neuvedomujú, že svojou filozofiou života
      si sami objednávajú predpojatosť ľudí civilizovaného sveta“
                               K. Seman, 1994

O tých, ktorí parazitujú na neriešení problému v rómskych komunitách

„Nielen samotní Rómovia, ale celá občianska verejnosť Európy by sa mala dozvedieť pravdu o aplikovaných praktikách rómskej inteligencie pri riešení takzvaného problému, o ktorom vedia iba to, že je vhodnou témou, ako sa priživiť na bolestivom neduhu svojich pokrvných bratov a sestier." Môj učiteľ v knihe Katedra (čaká na svoje vydanie) uvádza v kapitole Dezertéri - "početná hŕstka tých, ktorým sa pošťastilo uniknúť z osídiel moci Rómskosti, bezostyšne parazituje na strastiplnej rómskej každodennosti, bez náležitej intelektuálnej výbavy, ale s diplomom promovaného, pózujú v roli akýchsi apologetov - imitátorov pána Dr. M. Kinga. Opomenuli, že King vedel, v čom tkvie pravá podstata rasovej diskriminácie ľudí tmavej pleti a jeho sen mal reálnu podobu, zatiaľ, čo rómski "kingovia" nevedia civilizačný neduh svojho rodu ani len správne pomenovať, tobôž sa ho zmocniť a aspoň naznačiť cestu ako vyviesť svoj rod z dlhodobej poroby.“
            Pokračujem v čítaní - "ak by aspoň jeden z plejády uvažoval logicky a spomenul si, čo všetko musel urobiť, aby nalomil obruče skostnatenej filozofie prežitia a postupne sa vzdával závislosti na sile Rómskosti (tradičná filozofia cigánskeho spôsobu nažívania), akým zložitým procesom prebiehal očistec v jeho mozgovej hmote, kým znefunkčnil základné princípy rodovej filozofie prežitia ako sa len dá v tom šírom svete a v závislosti na pomoci tých druhých. Sami nedokážu popísať proces vymaňovania sa zo závislosti na rodovej droge - Rómskosti, ktorá Rómov väzní, zotročuje vo svojej sieti tradičných cigánskych cností."
            Ani stovka jeho poslucháčov na katedre nechcela porozumieť vete, že rómske myslenie nie je transformovateľné a aby Róm nažíval ako riadny spôsobilý občan, musí byť zbavený svojho rodového bremena, ktorý mu bráni prekračovať medze medzi cigánskym a gádžovským svetom ľudí. Naši Rómski špekulatívni vzdelanci si zriaďujú separátne školy, inštitúcie, organizácie, aby si našli vhodné vedúce postavenie a vykrikovali do sveta bludy, že Rómovia majú právo ako Maďari potvrdzovať svoju identitu. Nevedia však, že potvrdzovaním rómskej identity len konzervujú primárny zdroj príčin strastiplného života zúbožených Rómov. "Namiesto toho, aby demontovali mechanizmy tradičného cigánskeho myslenia, prilievajú s dutými hlavami našich politikov do kotla, aby cigánske huncútstvo vládalo sa prezentovať svojimi úchvatnými, pohŕdania hodnými obrazmi v spoločnosti."
            Za mojich pokrvných bratov a sestry sa hanbím, že so svojimi doktorátmi nedokázali porozumieť vetám Semana: Róm nie je a dlho nebude pripravený na slobodu a demokraciu, pretože jeho rodové myslenie torpéduje socializačný proces a svojim svetonázorovým i hodnotovým systémom sa sám vytesňuje na okraj civilizácie. Filozofia prežitia Rómov a filozofia žitia ľudí gádžovského sveta sa vzájomne vylučujú, sú diametrálne odlišné, sú v kontradiktorickom stave."
            Ak som tomu porozumel ja - obyčajný bakalárik vysokej školy, prečo tomu nerozumie profesor psychológie, pedagogiky, sociológie, etnografie, či docenti v roli vicepremiérov Slovenských vlád a predsedov parlamentných výborov pre kultúru, vzdelávanie a zdravotníctvo. Ak by p. Barroso, Figeľ, Špidla, Potočnik či Wollebek nepohŕdali občanmi rodu rómskeho, nedochádzalo by k stálemu prehlbovaniu priepasti medzi ľuďmi s rozdielnou životnou filozofiou. Od nich sa očakávalo, že budú presadzovať občiansky princíp v spolunažívaní, aby Rómovia ovládali úradný jazyk, aby nemali problém s komunikáciou, aby sa neuzatvárali do svojho separátneho sveta, aby nevelebili svoju nekultúrnu kultúru života.
           

Ako je vôbec možné, že vysokoškolský vzdelaný Róm nedokáže porozumieť tomu, čo Seman prednášal roky na univerzite i publikoval v novinách. V rozpore s tým, čo Seman učí, oni aplikujú stupídnu filozofiu prístupu, ako ratovať svojich pokrvne blízkych, nie ako im pomôcť zbaviť sa ich rodového bremena – rómskosti, je nepochopiteľné prečo. Je záhadné, prečo novej filozofii (semanovskej) nechce rozumieť lekár Cibuľa, psychologička Orgovánová, etnografička Botošová, právnik Danihel, expert na vzdelávanie V. Zeman, G. Adam, J. Hero, Polákovci, Fizik, Oravec z Nadácie Šimečku, ako aj plejáda ďalších rómskych vzdelancov – romológov – romistov v celej Európe. Im všetkým zrejme vyhovuje, že mocipáni Európy nemajú elementárny záujem ani spôsobilosť na to, aby sa zmocnili pravej podstaty civilizačných handicapov Rómov. Týmto pseudointeligentom ide iba o úradnícke stoličky a vedúce miesta v inštitútoch a organizáciách, ktoré si zriaďujú na to, aby prostredníctvom rómskeho jazyka a rómskej nekultúrnej kultúry konzervovali cigánske huncútstva.
            Ak by sa predsa len Európska komisia s Radou Európy a ministerstvami školstva štátov konečne rozhodli naštartovať proces ako úspešne riešiť daný neduh Rómov - ako znefunkčniť "producenta cigánskych huncútstiev," ako zbaviť Rómov ich zotročovateľa i moderátora krokovania životom svojskými cigánskymi cestičkami života v závetrí civilizácie, ponúkam zopár viet zo Semanovho zápisníka, ako v priebehu 13 mesiacov podľa jeho dvojprúdovej metódy oslobodiť zotročených Rómov z ich zajateckej siete a naštartovať proces ich postupnej socializácie a následnej integrácie.
            "Kto nepozná štruktúru filozofie rómskeho myslenia, nepozná sedmičku základných axióm Rómskosti (princípy filozofie prežitia), nedokáže sa zmocniť pravej podstaty civilizačných handicapov Rómov. Všetko, čo doposiaľ vo vzťahu k Rómom robíme, je viac škodlivé ako užitočné, ak opomeniem aktivitu, ktorá sa zapodieva vyhľadávaním rómskych talentov. Tá jediná supluje nespôsobilosť i nezodpovednosť rodičov k ich príprave pre život mimo komunít Rómov."
            "Riešiť problém znamená  eliminovať funkčnosť mechanizmov uzavretého systému svetonázorovej a hodnotovej orientácie Rómov - postupné nahlodávanie statiky základných princípov zhubnej, retardačnej filozofie prežitia – Rómskosti."
            Metódu, ktorú autor K. Seman nazval - lámanie obručí Rómskosti (očistný proces), je tou najjednoduchšou a najmenej nákladnou metódou, ako eliminovať nespratný civilizačný fenomén, ktorý stále viac trápi, zarmucuje, desí i traumatizuje spolunažívanie ľuďom.
            Prečo naši rektori univerzít, dekani fakúlt, zriaďujú ústavy, inštitúty, romistiky a romológie, keď táto tzv. vedecká disciplína nemá definovaný predmet, ani metódu, ako každá iná náuka.


                Chce to len jedno - využívať gramotnosť a pridať k nej trošku dobrej vôle a nepliesť si príčinu s dôsledkom.

                                               ČR - Liberec 5/2006   J. Galamboš, Bc, žiak K. SemanaPán M. Pollák, splnomocnenec pre rómske komunity SR,
Bratislava 19. 5. 2012
vedeli by ste povedať občanom SR, čoho ste sa zmocnili, keď si veličenstvo Problém robí čo chce - stále viac trápi i zarmucuje, desí i traumatizuje život nevinným gádžom a samotných Rómov stále viac segreguje na ich okupovaných ostrovčekoch slobody za humnami našich obcí. Čoho ste sa Vy so svojimi predchodcami zmocnil, keď osady rastú, rómska nespratnosť rastie, množia sa choroby, paraziti v hlavičkách rómskych detí, Rómovia prepadli na samé dno ľudskej dôstojnosti.
                Apropo, prečo reagujete na list, ktorý bol adresovaný premiérovi, nie Vám. Vy ste tak šibnutý, že si neviete dať odpoveď na otázku, prečo vlády SR potrebujú takých hlupákov, ako bol Danihel – rýchloprodukt ČSM a aparátu KSS, šibnutú psychologičku Orgovánovú, ktorú p. Seman po prvom semestri vyhodil z katedry Rómov v Nitre spolu s ďalším podvodníkom V. Zemanom. K týmto dvom parazitom treba priradiť ďalších rómskych vzdelancov, ktorých postupne Seman vyhodil z katedry za ich chabú intelektuálnu i odbornú pripravenosť prednášať na katedre, ktorú založil spolu v r. 1990 s p. Mačurom.
                Postupne vyleteli Berkiovci i podvodník Baršóny, ale i známy básnik Banga, ktorý vyučoval rómsky jazyk i históriu Rómov na svojej chate v Leviciach. Tam si pozýval poslucháčov katedry v sobotu alebo v piatok, aby mu pomohli vybudovať letné sídlo. Tomuto hajzlovi p. Gašparovič udelil štátne vyznamenanie!
                Pán Mirko, Vy ste rovnako úbohý príživník ako tí, ktorých Seman povyrážal z katedry za ich nespôsobilosť - nepripravenosť na pedagogickú činnosť. Všetci sa nakoniec spolčili proti Semanovi a dodnes broja, pokiaľ nepomreli. Seman im nakopal do zadkov a ukázal im, kde je ich miesto. V skutočnosti Seman ich všetkých vykopol vyššie, aby sa stali pracovníkmi ministerstiev, vlády a pozakladali súkromné vzdelávacie inštitúcie. Každý promovaný Róm chcel byť riaditeľ alebo prezident inštitútu, šéf agentúry, atď.
                Toto všetko viem zo Semanovho zápisníka i z rukopisu jeho 386 stranového románu, ktorý mal vydať môj mladší brat v angličtine už v r. 2003, potom čo minister Kňažko nemohol poskytnúť Semanovi 300 tisíc korún na jeho vydanie (viď archív min. kultúry SR).
                Pán Pollák, tento list určite neukážem J. Dvořákovej, ktorá prevzala štafetu po mojom zahynutom bratovi Jankovi Galambošovi v úsilí presvedčiť novodobú elitu moci i vplyvu, že bezhlavo napomáha zotročeniu Rómov svojou nezmyselnou filozofiou prístupu, ako vyriešiť ich rodový neduh. Pred vstupom do nového milénia Seman vyhlásil: "rómska pseudointeligencia má omnoho väčší diel zodpovednosti na strádaní Rómov ako tisícka prihlúplych Csákyovcov, nadutých výpravcov vlakov zo Spišskej Novej Vsi, či miliónov parazitujúcich aktivistov mimovládneho sektoru s príživníkmi vedy a výskumu.“
                Pán Mirko, keďže Dzurinda, Fico i premúdra Vasilica Radičová, sa hanbili priznať k tomu, že ignorovali návod na vyriešenie daného problému a nútili svojich úradníčkov - takých, ako ste Vy k obliehaniu diagnostikovanej príčiny problému za korunky daňových poplatníkov, Vy máte možnosť po tomto liste vystúpiť z radu hlupákov, ktorých kabinety štátu využívali na to, aby im  kryli chrbát, aby Miki s Robertkom i Vasilicou mohli vytrubovať do sveta, že sa im darí ratovať Rómov, že prešafárili milióny eur, aby cigánske huncútstvo vládalo produkovať nespratnosť, aby rómčence vládali tancovať, spievať i naťahovať dlaň - dajte!
                Pane - chcieť riešiť problém znamená začať od hlavy, nie od chvosta ako Csáky, Čaplovič, Radičová, ako dnešní prihlúpli eurokomisári - Hahn i Šefčovič. To znamená, že treba začať u hlavy dospelých, kde sídli a stáročia moderuje cigánsku nespratnosť pani rómskej mysle Rómskosť. Tu objavil Seman po viac ako 30 rokoch bádania ako sociológ a pedagóg i vedeckovýskumný pracovník svetonázorovej orientácie sociálnych skupín. On od r. 1999 permanentne upozorňoval, že príčinou cigánskych huncútstiev nie je ich nevzdelanosť či chudoba, ktorá nikdy cti netratí, ale ONA všemocná a všetkými masťami mazaná sila - pani rómskej mysle Rómskosť. TÚTO silu treba paralyzovať - znefunkčniť a následne vyplaviť z rómskych hláv populácie dospelých, aby sa tak zbavila svojho dedičného rodového bremena, ktoré od nepamäti núti Rómov krokovať svojskými cigánskymi cestičkami života.
                Znefunkčnime Rómskosť v hlavách rodičov a deti nebudú musieť preberať štafetu filozofie cigánskeho spôsobu nažívania. Dnes rodič nevychováva svoje rómčence pre život s gádžmi, ale pre život v komunite. V tom je problém. Tu treba začať, páni. Prečo nevyužívate gramotnosť, aby ste si osvojili návod z pera p. Semana, ktorému musí porozumieť i retardovaný člen akadémie vied Slovenska?
                Toľko, pán splnomocnenec problému, o ktorom nemáte ani páru. Ste parazit!
Čo na to akadémie vied a rektori univerzít SR a ČR?                                            
  Mária Horáčková – Galambošová
  Vyberačka listov zo schránky K. Semana
 po dobu jeho neprítomnosti
Malý bonus pre čitateľa

 „L i e č b a  civilizačného neduhu Rómov je úplne bezbolestná, finančne nenáročná a trvá najmenej tri a najviac trinásť týždňov. V porovnaní s liečbou nádoru je smiešna, pretože jej hlavným nástrojom je slovo znalca filozofie života tých, ktorí sú bytostne spätí so zhubnou rodovou filozofiou prežitia s rómskosťou.
Náklady spojené s hojením bolestivého neduhu Rómov, ktoré prebieha v laviciach škôl v rámci trojmesačných večerných akadémií pre všetkých tých Rómov, ktorí vykazujú vysoký a stredne vysoký stupeň deficitu štátoobčianskych spôsobilostí k bezproblémovému nažívaniu, sú a z a n e d b a t e ľ n é.
Vyškolení starostovia a primátori miest spolu s vybranými pedagógmi základných škôl, organizujú kurzy štátoobčianskej gramotnosti podľa metodiky nášho bývalého učiteľa K. Semana. On sám túto metódu uplatnil a po rokoch zopakoval, aby dokázal, že v priebehu 14tich až 28mich hodín, je možno presvedčiť civilizačne hendikepovaných Rómov, aby sa začali zbavovať rodovej kazajky rómskosti.
           
Na úplný záver ako bonus nášmu čitateľovi pripájame zopár zlomkov  z filozofie problému.
Riešiteľ takzvaného rómskeho problému musí náležite ovládať sedmičku základných princípov filozofie prežitia, ktoré udávajú ráz i charakter ich cigánskemu spôsobu nažívania. Súhrnne táto sedmička princípov určuje priority ich života a súčasne vymedzuje spôsoby nadobúdania nevyhnutných prostriedkov k prežitiu v závetrí civilizácie.
Celý mechanizmus tradičného rómskeho myslenia funguje na základe identifikovaných princípov, ktoré Rómov nútia – navádzajú krokovať svojskými cigánskymi cestičkami života. Pre dané princípy rómskeho myslenia neexistuje tabu, zákaz, prekážka, ak ide o zachovanie si vlastnej existencie. Odvaha, smelosť i trúfalosť Rómov je determinovaná ich rodovou nepokorou a bezbrehou slobodomyseľnosťou.
Rómskosť ako filozofia púheho prežitia – je ich rodovým bremenom – ich rodovou abecedou ako prežiť v tom šírom svete. Rómskosť je súborom návodov, scenárov, špekulatívnych krokov ako za každých okolností prežiť.
Rómskosť je obrannou doktrínou pred svetom „nežičlivých gádžov“ a ako taká dokáže Rómov zjednotiť na okamžik potenciálneho nebezpečenstva rodu. V zásade medzi Rómami vládne vzájomná neznášanlivosť, predsudky. Nimi si hoja svoje doráňané sebavedomie a potvrdzujú svoje postavenie v rode.
Znefunkčniť a následne vyplaviť z mozgovej hmoty Róma ONÉ cigánske huncútstva – Rómskosť je osudovo nevyhnutným krokom, aby sa Rómovia pripravili na cestu civilizačných krokov do spoločenských štruktúr. Bez tejto etapy – Lámanie obručí zhubnej Rómskosti, je zbytočne investovať cent do takzvaného obliehania problému a jeho prikrmovania, aby vládala rómskosť produkovať pohŕdania hodné i srdcervúce obrázky zo života komunity.
Ignorovať jeho veličenstvo Rómskosť s „trvalým pobytom“ v mozgovej hmote Róma, tak ako to predvádza Európska Únia i vládne garnitúry štátov so svojimi ústavnými činiteľmi, je prejav cynizmu, pokrytectva a očividného pohŕdania ľuďmi rodu rómskeho.
Predstierať občianskej spoločnosti, že vládni a ústavní činitelia majú vôľu vyrovnať sa s neblahým dedičstvom krutej histórie Rómov, tak ako sme toho svedkami, je trestuhodné zavádzanie radových občanov a priživovanie primárneho zdroja príčin strastiplného života Rómov.
Zo zápisníka K. Semana, 1997                                                                                              V Bratislave 10. 10. 2012

PRÍLOHY .jpg


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára